МВР

ОД Смолян

 

Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Р.България от физически лица.

23 юни 2015

Районно управление – Смолян
Адрес, 4700 гр. Смолян, ул."Константин Иречек" № 1
Телефони - 0301/35348
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Девин
Адрес, 4800 гр. Девин, ул."Освобождение" № 38,
тел.: 03041/2393
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Златоград
Адрес, 4980 гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 7,
тел.: 03071/2020
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Мадан
Адрес, 4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" № 10,
тел.: 0308/23030
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 0830 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Чепеларе
Адрес, 4850 гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1,
тел.: 03051/2223
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

ЗОБВBПИ - Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия -  чл. 99, ал. 2

Срок на действие:

6 месеца

Образци на документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

  • ОБРАЗЕЦ Приложение № 10 /към чл. 50, ал. 4, чл. 61, ал. 1 във връзка с лицата по чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 71, ал. 1, чл. 76, ал. 1, чл. 77, ал. 4, чл. 78, ал. 1 и 2, чл. 79, ал. 1, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 81, ал. 1 и 2, чл. 87, ал. 1, чл. 101, чл. 103, ал. 2, чл. 135 и чл. 138, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/

 

Процедура по предоставяне, Изисквания и Необходими документи:

1.Компетентен орган:

Разрешения за транспортиране на ВВПИ на територията на Република България се издават от директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на Министерството на вътрешните работи (МВР) или от оправомощено от него длъжностно лице или от началника на районното управление (РУ) на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани (чл. 102, ал. 4 ЗОБВВПИ).

2.Заявител:
Заявители могат да бъдат физически лица, които са получили разрешение за придобиване на ВВПИ по реда на чл. 50, ал. 2 и по чл. 51, ал. 3 ЗОБВВПИ (арг. от чл. 99, ал. 2 ЗОБВВПИ).

3.Необходими документи:
За осъществяване на услугата, заинтересованите лица подават заявление по образец ( Приложение № 10 ), към което прилагат (чл. 101 ЗОБВВПИ):
-копие от съответното разрешение;
-копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на заявителя, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по самоохрана на имущество на търговци или юридически лица, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
-удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
-документ за платена такса.

 

Такси/цени, Банкова сметка:

20 лева по сметка на ОД МВР – Смолян, съгласно ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

 

Начини на плащане:

Плащане по банков път

Банкова сметка:
IBAN: BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF

Плащане чрез картово разплащане

Таксата може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство.

 27 декември 2018 | 16:46