МВР

ОД Смолян

 

Издаване на разрешения за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища

26 юни 2015

Районно управление – Смолян
Адрес, 4700 гр. Смолян, ул."Константин Иречек" № 1
Телефони - 0301/35348
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.

Районно управление – Девин
Адрес, 4800 гр. Девин, ул."Освобождение" № 38,
тел.: 03041/2393
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.

Районно управление – Златоград
Адрес, 4980 гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 7,
тел.: 03071/2020
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.

Районно управление – Мадан
Адрес, 4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" № 10,
тел.: 0308/23030
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 0830 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.

Районно управление – Чепеларе
Адрес, 4850 гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1,
тел.: 03051/2223
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

ЗОБВBПИ - Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия -  чл. 81а

Срок на действие:

5 години

Образци на документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

  • ОБРАЗЕЦ Приложение № 10 /към чл. 50, ал. 4, чл. 61, ал. 1 във връзка с лицата по чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 71, ал. 1, чл. 76, ал. 1, чл. 77, ал. 4, чл. 78, ал. 1 и 2, чл. 79, ал. 1, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 81, ал. 1 и 2, чл. 87, ал. 1, чл. 101, чл. 103, ал. 2, чл. 135 и чл. 138, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/

 

Процедура по предоставяне, Изисквания и Необходими документи:

1. Компетентен орган:

Разрешения за дейности по чл.81а се издават от директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на Министерството на вътрешните работи (МВР), съответно от  началника на районното управление (РУ) на МВР   по местонахождението на стрелбището.

2. Заявител:
Заявители могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище.


3.Необходими документи:
За осъществяване на услугата, заинтересованите лица подават заявление по образец ( Приложение № 10  ) до началника на РУ. (чл. 81а ЗОБВВПИ):
-единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на ТЗ, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език;
-разрешение за ползване на обекта или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
-документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
-видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, които ще се употребяват;
-документите по чл.61, ал.4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
-документ за правоспособност на инструктора/инструкторите или треньора/треньорите по стрелба и документите по чл.61, ал.4 за всеки от тях;
- документ за платена държавна такса.

 

Такси/цени, Банкова сметка:

300 лева по сметка на ОД МВР – Смолян, съгласно  чл. 1, ал. 1, т. 49 отТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

 

Начини на плащане:

Плащане по банков път

Банкова сметка:
IBAN: BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF

Плащане чрез картово разплащане

Таксата може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство.

 

 30 юли 2019 | 17:14