МВР

ОД Смолян

 

Издаване на паспорт на български граждани

Административни звена за прием на заявления за издаване на български лични документи


Областна дирекция на МВР – Смолян
Адрес: 4700 гр. Смолян, бул. България” № 67,
тел: 0301/35 301, 0301/35 362, 0301/35 345
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/
Районно управление – Девин
Адрес, тел.:
4800 гр. Девин, ул."Освобождение" № 38,
03041/2193
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/
Районно управление – Златоград
Адрес, тел.:
4980 гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 7,
03071/2020
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/ .
Районно управление – Мадан
Адрес, тел.:
4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" № 10,
0308/23030
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/
Районно управление – Чепеларе
Адрес, тел.:
4850 гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1,
03051/2223
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/ 

 

В звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР Смолян, Районно управление – Девин и Районно управление – Златоград е осигурен удобен достъп за подаване на заявления от трудно подвижни лица.    

Звената „Български документи за самоличност“ при Районно управление – Мадан и Районно управление – Чепеларе са в процес на осигуряване на удобен достъп за подаване на заявления от трудно подвижни лица.

Във връзка с горното уведомяваме гражданите, че при постъпила молба за издаване на български личен документ на неподвижни или трудно подвижни лица, които не могат да се явят в звената „Български документи за самоличност“ за подаване на заявление, същите се посещават на място от екип служители на ОДМВР - Смолян. Необходимите биометрични данни на заявителя се снемат чрез мобилна биометрична станция.

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

Закон за българските лични документи  чл.13, ал.1, т.2
Правилник за издаване на българските лични документи

 

 


Ред за издаване на паспорти:

Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани.   След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.
       В случаите, когато паспортът е изгубен, откраднат, повреден или унищожен българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни (чрез попълване на   Декларация_по чл.17 от ПИБДС ).
    Заявление за нов паспорт може да бъде подадено и преди изтичане на срока на валидност на паспорта.
 
    Издаване и подмяна на паспорт в Република България

   

За да подаде заявление за издаване на паспорт, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.

В случай, че постоянният адрес е на територията на Смолянска област, заявление за издаване на български документ за самоличност може да се подаде във всяко от звената „Български документи за самоличност“ в областта:

  • В ОДМВР Смолян – гр. Смолян, бул. „България“ № 67;
  • В РУ Девин, РУ Мадан, РУ Златоград и РУ Чепеларе.

Гражданинът удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.


    Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета.
Ако е необходимо, нанася корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:
     - за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;
     - за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;
    - за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:
        > в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;
        > в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.
    Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.
 
    За издаване на първи паспорт се представят и:
    - Документ за платена държавна такса;
    - Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението на лица до 18 г. , в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.
    За подмяна на паспорт се представят:
    - Паспорт (предоставя се за унищожаване при получаване на новия паспорт);
    - Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението на лица до 18 г. ,в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.
    - Документ за платена държавна такса;
    Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя, снема два пръстови отпечатъка (ляв и десен показалец) и неговия подпис. Пръстови отпечатъци се снемат на лица, навършили 12 години. Подпис се снема на лица, навършили 14 години. Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване на готовия документ.
    Паспортът се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лицето, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
 
    Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:
    При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители. Заявлението се подава от:
     - родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;
     - лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.
    При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представят някой от следните документи:
    1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
    2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
    3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;
    4. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в национална база данни "Население".
    При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, се представят някой от следните документи:
    1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;
    2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.
    Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;
 
    Издаване и подмяна на паспорт на български гражданин - в чужбина
    Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Повече информация може да получите от сайта на МВнР, рубрика "Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване".

 

Образци на документи, които се попълват за предоставяне на административната услуга:

 


 Срок на валидност на паспорт:

Паспортът се издава със срок на валидност 5 години.
След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

 

Такси за издаване на паспорти на български граждани:

ПАСПОРТ

Обикновена услуга до 30 дни /лв./

Бърза услуга до 3 работни дни /лв./

Експресна услуга до 8 раб. часа /лв./

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между
14 и 58 г.

40

80

200

Издаване на паспорт на лица между
58 и 70 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15

 

Начини на плащане:

Банкова сметка - за издаване на документи за самоличност:
IBAN: BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF


Плащане по банков път
Възможно е по банков път да преведете такса за издаване на български личен документ.  Квитанцията заплатена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице.
С едно платежно нареждане МОЖЕ да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

Плащане чрез Интернет
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответните сметки на МВР - ОДМВР/СДВР/ДПУБ. Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.
За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.
За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на МВР - ОДМВР/СДВР/ДБДС. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

Плащане чрез картово разплащане
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.