МВР

ОД Смолян

 

Издаване на лични карти на български граждани

 

Административни звена за прием на заявления за издаване на български лични документи

Областна дирекция на МВР – Смолян
Адрес: 4700 гр. Смолян, бул. България” № 67,
тел: 0301/35 301, 0301/35 362, 0301/35 345
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/
Районно управление – Девин
Адрес, тел.:
4800 гр. Девин, ул."Освобождение" № 38,
03041/2193
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/
Районно управление – Златоград
Адрес, тел.:
4980 гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 7,
03071/2020
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/ .
Районно управление – Мадан
Адрес, тел.:
4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" № 10,
0308/23030
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/
Районно управление – Чепеларе
Адрес, тел.:
4850 гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1,
03051/2223
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/ 

В звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР Смолян, Районно управление – Девин и Районно управление – Златоград е осигурен удобен достъп за подаване на заявления от трудно подвижни лица.    

Звената „Български документи за самоличност“ при Районно управление – Мадан и Районно управление – Чепеларе са в процес на осигуряване на удобен достъп за подаване на заявления от трудно подвижни лица.

Във връзка с горното уведомяваме гражданите, че при постъпила молба за издаване на български личен документ на неподвижни или трудно подвижни лица, които не могат да се явят в звената „Български документи за самоличност“ за подаване на заявление, същите се посещават на място от екип служители на ОДМВР - Смолян. Необходимите биометрични данни на заявителя се снемат чрез мобилна биометрична станция.

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

Закон за българските лични документи  Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.)

Правилник за издаване на българските лични документи   Чл. 18

 

Ред за издаване на лични карти

Лична карта се издава на български граждани и е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България. Българските граждани имат право да пътуват с лична карта през вътрешните граници на Република България с държавите – членки на ЕС, както и в случаите, предвидени в международни договори (повече информация може да получите от сайта на МВнР).

Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години.

Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни от:

 • навършване на 14-годишна възраст, за лицата пребиваващи на територията на Република България;
 • завръщането си в страната, за лицата пребиваващи в чужбина и навършили 14 години;
 • получаване на удостоверение за придобито или възстановено българско гражданство.

  Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни при:

 • изтекъл срок, повреждане, унищожаване, изгубване или открадване;
 • промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;
 • промяна на постоянния адрес.

  В случаите, когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни /чрез попълване на декларация/, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.

  Срокът на валидност на издадена лична карта е:

 • 4 години – на лица от 14- до 18-годишна възраст;
 • 10 години – на лица от 18- до 58-годишна възраст;
 • безсрочни - на лица навършили 58-годишна възраст.

   

  Издаване и подмяна на лична карта в Република България.

  За да подаде заявление за издаване на лична карта, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.

  В случай, че постоянният адрес е на територията на Смолянска област, заявление за издаване на български документ за самоличност може да се подаде във всяко от звената „Български документи за самоличност“ в областта:

  • В ОДМВР Смолян – гр. Смолян, бул. „България“ № 67;
  • В РУ Девин, РУ Мадан, РУ Златоград и РУ Чепеларе.

  Гражданинът удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

  Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

 • за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;
 • за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;
 • за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно Таблица, като:
 • в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;
 • в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

   

  Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

   

  За издаване на първа лична карта се представят и:

 • документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. първата лична карта е безплатна);
 • удостоверителен документ за раждане, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира. Копие от удостоверителния документ се прилага към заявлението.

   

  За подмяна на лична карта се представят и:

 • лична карта (предоставя се за унищожаване при получаване на новата лична карта);
 • документ за платена държавна такса.

   

  Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

  Издадената лична карта се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

   

  Особеност при подаване на заявление за издаване на лична карта и получаването й на:

 • непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението. Личната карта се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;
 • непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени за отглеждане в специализирани институции - подава се лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;
 • непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ.

 

Издаване и подмяна на лична карта на български граждани - в чужбина.

Българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да подадат заявления за издаване на лични карти в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Повече информация за реда и начина може да получите от сайта на МВнР, рубрика „Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване". 

 

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез:

1. автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на вътрешните работи с притежавания от лицето валиден квалифициран електронен подпис в случаите по чл. 18а ЗБЛД; органът, който издава личната карта, изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на лична карта; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР;

2. автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис в случаите по чл. 18а ЗБЛД; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на лична карта; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.

 

Образци на документи, които се попълват за предоставяне на административната услуга:

 

Срокът на валидност на издадена лична карта е:

 4 години – на лица от 14- до 18-годишна възраст;
 10 години – на лица от 18- до 58-годишна възраст;
 безсрочни - на лица навършили 58-годишна възраст.

 

Такси за издаване на лична карта на български граждани

ЛИЧНА КАРТА

Обикновена услуга до 30 дни /лв./

Бърза услуга до 3 работни дни /лв./

Експресна услуга до 8 раб. часа /лв./

Издаване на първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

Без такса

Без такса

Без такса

Издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Издаване на лична карта на лица от 18 до 58 г.(с валидност 10г.)

18

36

90

Издаване на лична карта на лица от 58 до 70 г.(безсрочна)

11

22

55

Издаване на лична карта на лица над 70г.

Без такса

Без такса

Без такса

Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

4

10

 

Начини на плащане:

Банкова сметка - за издаване на документи за самоличност:
IBAN: BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF

Плащане по банков път
Възможно е по банков път да преведете такса за издаване на български личен документ.  Квитанцията заплатена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице.
С едно платежно нареждане МОЖЕ да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

Плащане чрез Интернет
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответните сметки на МВР - ОДМВР/СДВР/ДПУБ. Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.
За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.
За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на МВР - ОДМВР/СДВР/ДБДС. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

Плащане чрез картово разплащане
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.