МВР

ОД Смолян

 

Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация

 

Административни звена за прием на заявления за издаване на български лични документи


Областна дирекция на МВР – Смолян
Адрес: 4700 гр. Смолян, бул. България” № 67,
тел: 0301/35 301, 0301/35 362, 0301/35 345
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/
Районно управление – Девин
Адрес, тел.:
4800 гр. Девин, ул."Освобождение" № 38,
03041/2193
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/
Районно управление – Златоград
Адрес, тел.:
4980 гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 7,
03071/2020
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/ .
Районно управление – Мадан
Адрес, тел.:
4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" № 10,
0308/23030
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/
Районно управление – Чепеларе
Адрес, тел.:
4850 гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1,
03051/2223
Работно време:                                               
от понеделник до петък от  08.30 ч. - 17.30  ч. /без прекъсване/ 

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

Закон за българските лични документи  Чл. 70

Правилник за издаване на българските лични документи чл.54, във връзка с чл. 53 Раздел II, Глава пета

 

Ред за издаване на удостоверения:

Звената БДС при ОДМВР предоставят данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи. Те се дават в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители.      Заявлението се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
    При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел 7 от тарифа‭ № ‬4‭ ‬за таксите,‭ ‬които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Поименният документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).
    Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.
    Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

 

Образци на документи:

Заявление за издаване удостоверения 

 

Срок на действие на удостоверенията:

 Удостоверителният документ се издава, за да послужи пред съответния орган, посочен от лицето в заявлението, еднократно.  

 

Такси за предоставяне на данни от информационните фондове на МВР за български граждани:

    Удостоверение за издадени български лични документи и тяхното ползване - поименния документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искане за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).
 
    Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време - поименния документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искане за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

 

Начини на плащане:

Банкова сметка - за издаване на документи за самоличност:
IBAN: BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF

 

Плащане по банков път
Възможно е по банков път да преведете такса за издаване на български личен документ.  Квитанцията заплатена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице.
С едно платежно нареждане МОЖЕ да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

Плащане чрез Интернет
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответните сметки на МВР - ОДМВР/СДВР/ДПУБ. Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.
За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.
За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на МВР - ОДМВР/СДВР/ДБДС. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

Плащане чрез картово разплащане
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.