МВР

ОД Сливен

 

Млади противопожарни отряди

Обучение на подрастващите

МЛАД ОГНЕБОРЕЦ
През 1999 г. по инициатива на тогавашната Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР (сега Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”), съвместно с Министерство на образованието и науката, е утвърден Статут на Младежките противопожарни отряди (МПО) „Млад огнеборец” като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите и аналог на Младежките противопожарни формирования в развитите европейски страни. С това е възстановена една десетилетна традиция за работа с подрастващите под формата на младежки противопожарни формирования. Освен като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите МПО функционират и под формата на свободно избираем предмет. В този случай те получават одобрение и финансова подкрепа от Общинските съвети.
В отрядите младите огнеборци (на възраст от 10 до 16 години) преминават теоретична и практическа подготовка в областта на противопожарната безопасност, провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност и участват в информационно-разяснителни кампании сред населението и други общественополезни акции - главно с екологична насоченост. Инструктори на отрядите са държавни служители от ПБЗН-МВР, учители, бивши пожарникари, като за всеки отряд от директора на съответното училище се определя и педагогически отговорник.
Статутът на МПО „Млад огнеборец” включва Примерен устав, в който е заложен принципът на самоуправление на отрядите. Сформирането става на учредителни и общи събрания, на които се избират командири на отрядите и се приемат устав и нови членове. Решенията по дейността на МПО се приемат от Общо събрание на отряда. Избраните командири участват активно в ръководството на Младежкия противопожарен отряд и дават указания при участия в състезания. Статутът включва и Правила за организиране и провеждане на състезания на МПО “Млад огнеборец”. Те са идентични с Международния правилник за провеждане на младежки състезания по пожароприложен спорт. Международният правилник се утвърждава от Комисията на ръководителите на младежки противопожарни служби (една от деветте основни комисии) на Международната асоциация на пожарните и спасителните служби CTIF (КТИФ). На всеки две години КТИФ организира международни младежки състезания, които са част от международната пожарникарска олимпиада, на която участват още пожарникари-професионалисти и пожарникари-доброволци. Правилата за състезанието по пожароприложен спорт за млади пожарникари включват елементи от бойното разгръщане с пожарникарски съоръжения и преодоляване на препятствия, като от решаващо значение за доброто представяне е екипността на състезателите (по 10 младежи в един отбор). Надпреварата е в две много технични и атрактивни състезателни дисциплини – „Бойно разгръщане на състезателна пътека” и „400 м щафетно бягане с препятствия”.
Привлекателна страна на МПО е богатият спортен календар, който включва провеждане на районни, областни и републикански състезания, както и есенен турнир “Юлиян Манзаров”. Есенният турнир е една от кулминациите на традиционната Седмица на пожарната безопасност и се провежда за Преходната купа “Юлиян Манзаров”, учредена от НСПБЗН-МВР през 2004 г. в памет на ученика от гр. Свищов, загинал, спасявайки свои съученици, при инцидент на 4 април 2004 г. край гр. Лим на територията на Република Сърбия.
Отделните състезания са част от Националния календар на извънучилищните дейности на Министерство на образованието и науката. Провеждането им активно се подпомага от Държавната агенция за младежта и спорта, Спортната асоциация на МВР и Българската федерация по пожароприложен спорт.
На квотен принцип от членовете на отрядите-медалисти от последните републикански състезания се сформира Национален младежки противопожарен отряд “Млад огнеборец”, който представя страната в международни прояви.
Условията, на които трябва да отговарят членовете на Младежките противопожарни отряди са: да са на възраст от 10 до 16 години, като състезателната възраст е от 12 до 16 години (навършени в годината на състезанието); да са физически здрави, удостоверено от личния им лекар; да са подали молба-декларация в училището за заявяване на членство, подписана от родител или настойник. За създаване на младежки противопожарен отряд е необходимо сдружаване на минимум 13 на брой ученици.
Ако се интересувате как във вашето училище може да бъде сформиран МПО „Млад огнеборец” или как да се присъедините към вече сформиран такъв, за повече информация и съдействие можете да се обръщате към най-близката Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” или към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Сливен.

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
„ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ”
1. ОРГАНИЗАЦИЯ:
Организатор на Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” -МВР в партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката и Национален дворец на децата.
Мероприятието е включено в Националния календарен план за извънучилищни дейности, който се утвърждава от министъра на образованието и науката и се предоставя на РИО и всички структурни звена в системата на средното образование.
Участието в ученическото състезание е отборно. Всеки отбор се състои от четирима  състезатели и един ръководител – педагог.
Състезанието включва теоретическа и практическа част.
• Теоретическата част е проверка на усвоените теоретични знания от I до VII клас чрез индивидуален тест, в който участват всички състезатели. Тестът съдържа 30 въпроса от изучавания материал по Програмата на МОН за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ от 04.09.2002 г. Въпросите в теста са групирани в следните раздели: Природни бедствия; Промишлени аварии и катастрофи; Индивидуални  и колективни средства за защита; Пожарна безопасност; Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението; Неутрализиращи разтвори при замърсяване с амоняк и хлор; Първа помощ.
• Практическата част е проверка на придобитите умения и навици за защита  чрез състезателни игри, в които участват по трима от състезателите на отбора (четвъртият е резерва). Практическата част на състезанието се осъществява в учебни центрове по теми и учебни въпроси. Между стартовата линия, модулите в отделните центрове и финалната линия, състезателите преодоляват средни по трудност препятствия.
Отборите се състезават комплексно за време и правилно действие в различни ситуации. За време на отбора се взема времето от влизането на отбора в първия учебен център до излизането на последния състезател от отбора от последният учебен център – т.е. достигнал финала.
Състезанието се ръководи от комендант, който следи за времето на състезаващите се отбори и действията на състезателите по време на състезателните игри – преминаването на отборите през учебните центрове, предаването на оценителните картони до оценителите и дава конкретни указания на ръководителите на отборите за спазване на реда по време на състезанието.
Състезателите, заедно с капитана на отбора, сами решават в кой учебен център ще се включат, съобразно собствените си възможности и знания, за да бъдат максимално полезни на отбора си.
До националното състезание се допускат отборите, класирали се на първо място в областните състезания.
2. ЦЕЛИ:
• Да се провери нивото на знанията за поведение и действие за защита при различни видове бедствия, пожари и промишлени аварии, придобити през основния курс на обучение в системата на средното образование и се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите;
• Да се стимулират учениците към по-задълбочено усвояване на знания, умения, навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на помощ и взаимопомощ и работа в екип;
• Да се възпита съпричастност към дейността на МПО „Млад огнеборец” , ученическите екипи на БЧК и други доброволчески организации и желание за включване след време в дейността на доброволеца, спасителя и пожарникаря;
• Да формира и развива култура на поведение, превенция на риска, активна гражданска позиция, опазване на околната среда и др.
3. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: районни, областни и национално състезания.
4. УЧАСТНИЦИ: Участват ученици от шести и седми клас.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”
1. ЦЕЛИ:
• Да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система.
• Да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя .
• Да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда.
• Да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците.
2. ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:
Конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание по Програмата на МОН за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ
3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Участниците в конкурса са разпределени в три възрастови групи:
• Първа група – възраст от 6 до 9 години;
• Втора група – възраст от  10 до 14 години;
• Трета група –  възраст от 15 до 18 години.
4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИЦИ:
Конкурсът дава равен достъп за участие на всички деца и ученици, разпределени в три категории с оглед най-обективното определяне знанията и уменията на участниците.
Първа категория: Ученици от всички общообразователни училища и обслужващи звена в системата на МОМН.
Втора категория: Ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.
Трета категория: Ученици от специални училища и домове за деца в неравностойно положение.
Четвърта категория: Международни участници, партньори в Откритото частично споразумение за големите рискове към Съвета на Европа /EUR-OPA/.
5. ОПИСАНИЕ НА РИСУНКАТА:
Всяка рисунка трябва да бъде придружена с кратко описание, написано ясно и четливо на отделен лист на български или английски език, който може да е прикрепен и към гърба на рисунката.
6. ТЕХНИКА: По избор на участника
7. ФОРМАТ:
Рисунката трябва да бъде с размер на листа 35/50 см, без да е паспартирана.
8. ДАННИ НА ГЪРБА НА РИСУНКАТА:
На гърба на рисунката е необходимо да са посочени следните данни за участника в конкурса: Име, презиме и фамилия ; Възраст; Точен адрес (държава, град, село, община, област, пощенски код, улица, блок, номер, телефон за връзка); Училище; Ръководител; Телефон за връзка.
Данните да бъдат написани печатно или четливо!
9. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: Провежда се в три етапа:
• ОБЩИНСКИ ЕТАП
В него участват ученици от всички възрасти и категории. Рисунките се изпращат в общината на населеното място до служителите на РСПБЗН, отговарящи за превантивната дейност. Крайният срок за провеждане на общинския конкурс е 30 април.
• ОБЛАСТЕН ЕТАП
В него участват всички рисунки, класирани на първите три места във всяка възрастова група и категория на общинските конкурси. Те се изпращат за участие в РДПБЗН-Сливен. Крайният срок за провеждане на областния конкурс е 31 май.
Класираните на първите три места рисунки от всяка възрастова група и категория в областния етап, в срок до 30 септември се изпращат в ГДПБЗН-МВР за участие в националната надпревара.
• НАЦИОНАЛЕН ЕТАП
Провежда през месец октомври. До участие се допускат класиралите се в областния етап на конкурса и международните участници.
С рисунките на победителите в Националния конкурс се организира международна изложба и се провежда официална церемония по награждаване.
Участниците от трета възрастова група – от 15 до 18 години, в I-ва, II-ра и III-та категории, заели призови места в Националния етап, се ползват с предимство и право на стипендия по „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби” на МОН.

ВАЖНО: Всички автори на изпратени детски рисунки за конкурса „С очите си видях бедата”, с участието си декларират съгласие произведенията им да останат на съхранение в ГДПБЗН-МВР. Организаторите запазват право да ги използват за организиране на изложби, да ги популяризират в печата и електронните медии, да ги предоставят за изработване на обучителни, комуникативни и други графични материали, участие в международни срещи и др., съобразено с изискванията на Закона за авторското право.