МВР

ОД Сливен

 

От Областно управление пожарна безопасност и защита на населението – Сливен предупреждават:

24 авг 2012

 
Горските и полските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка.
Характерно за горските и полските пожари,  че фронтът на разпространение често променя посоката си. Поради това, за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства.  Пожарната статистика показва, че едва в 2 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 98 на сто - причина за огнените бедствия е човешката небрежност.
 Изсъхналите листа и треви са леснозапалими дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на огъня.
Повишена пожарна опасност крие небрежното пушене. Хвърлянето на незагасени цигари може да е пагубно за значителна част от горските и полски територии. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горските  и полски територии.
За да опазим горите и полските територии от пожари, трябва да спазваме следните правила за безопасност:

•  Не палете огън в гората, освен на специално устроени и обозначени  места.
•  Преди да запалите огън, се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване.
•  Подгответе подръчни средства за гасене(тупалки) – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.
•  Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.
•  В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода, тупалки и др.).
•  Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
•  Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!
•  Не палете огън в  междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
•   Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
•  Запаленият в сухи треви  огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, полски и горски територии.

При възникване на горски или полски пожар:
•         Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара.
•         Съобщете за пожара на тел.112. и в най-близкото населено място.
•         Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия - просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея. Покрийте откритите части на тялото си. Пред  устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени.
•         Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп от набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Не сваляйте дрехите си - те поемат част от топлината.
•         При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по нагоре по склоновете - от ниските части към върха.
•         Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората от района на пожара.
Забележите ли горски или полски пожар, незабавно подайте съобщение на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи при овладяването на усложнената обстановка. 

 23 май 2017 | 17:08