МВР

ОД Сливен

 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Задачи/Дейности


1. Превантивна дейност:
• информационно-разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки;
• подпомагане на органите на изпълнителната власт при изпълнение на функциите им по защита при бедствия;
• предлагане на насоки за обучението по защитата от пожари, бедствия и извънредни ситуации и участие в разработването на програми за обучение, учебни материали и помагала.
2. Държавен противопожарен контрол и превантивен контрол:
• контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите, при тяхната реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението, както и при поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията;
• контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
• контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, определени с наредбите по чл. 125, ал. 4 ЗМВР, както и в случаите, предвидени в други закони;
• контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия, издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, както и в случаите, предвидени в други закони.
3. Пожарогасителна и спасителна дейност:
• определяне на начините и средствата за извършване на дейностите;
• планиране на дейностите;
• незабавно изпращане на сили и средства при съобщения за пожар, за бедствия и извънредни ситуации;
• анализ и оценка на пожарната обстановка и на произшествията;
• спасяване или евакуация на хора и разсредоточаване на имущество при произшествията;
• ограничаване и ликвидиране на пожари и други произшествия;
• извършване на операции по издирване и спасяване по суша и във водна среда;
• оказване на долекарска помощ на пострадалите;
• организиране транспортирането на пострадалите до лечебните заведения;
• поддържане в постоянна готовност на личния състав и пожарната и спасителната техника за осъществяване на дейността;
• участие в международни операции по гасене на пожари и в международни хуманитарни и/или спасителни операции.
4. Неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическата, биологическата и радиационната защита:
• операции за откриване местонахождението на хора, попаднали в беда, и за извеждането им на безопасно място;
• дейности за ограничаване на щетите, недопускане на вторични вредни последствия и осигуряване на условия за възстановяване нормалния ритъм на живот;
• оказване помощ на пострадалите;
• оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и други международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ и гражданско-военното аварийно планиране.
5. Ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението:
• предоставяне на информация за приближаваща или непосредствена заплаха от възникване на бедствие или въздушна опасност на определен кръг лица - органи на изпълнителната власт и сили за реагиране на Единната спасителна система, с цел повишаване на готовността им за реагиране и предприемане на необходимите мерки;
• оповестяване с акустични сигнали и гласова информация на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и излъчване на указания за необходимите предпазни мерки и действия.
6. Разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност:
• издаване на разрешения и контрол върху дейността по реда на чл. 129 - 134 от ЗМВР.
7. Контролна дейност на продуктите за пожарогасене.
8. Изследване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари и извършването на експертизи и експертни справки;

9. Планиране на защитата при бедствия;
10. Координиране на обучението и практическата подготовка на териториалните органи на изпълнителната власт и повишаване на осведомеността и готовността на населението за защита при бедствия;
11. Подпомагане на дейностите по анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия;
12. Подпомагане на координацията на дейностите по установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях;
13. Оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования;
14. Координация и ръководство на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи в района на бедствието.