МВР

ОД Сливен

 

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.61, ал.1 от АПК до ХОФМУТ ДОМИНИК ДЕНИС

02 окт 2019

02 октомври 2019

 На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заповед рег. №343з-2012/01.10.2019 г. на Директора на ОД МВР – Сливен е наложена принудителна административна мярка по чл.76, т.9 от Закона за българските лични документи на детето Ви А.М.Д.Х.
Копие от заповедта можете да получите в сектор “Български документи за самоличност“ при ОД МВР - Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” № 2, ет.2, стая № 204.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от узнаването й пред Административен съд – Сливен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 

 02 октомври 2019 | 16:38