МВР

ОД Сливен

 

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.61, ал.1 от АПК до КХЕЙРАМИН ХАЛИЛ АББАС

24 юли 2019

На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заповед рег. №343з-1471/22.07.2019 г. на началника на група „Миграция“ при ОД МВР – Сливен Ви е наложена принудителна административна мярка по чл.39а, т.1 от Закона за чужденците в Р България /ЗЧРБ/ „Отнемане на правото на пребиваване в Република България“, на основание чл.40, ал.1, т.1 от ЗЧРБ.
Копие от заповедта е изпратена на адреса Ви на пребиваване. Копие от заповедта можете да получите и в група “Миграция” при ОД МВР -  Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” №2, ет.2, стая №205.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от узнаването й по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред пред Административен съд – Сливен.
 

 24 юли 2019 | 14:13