МВР

ОД Сливен

 

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.26, ал.1 от АПК до Октенер Ахмет Атилла

20 юни 2019

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в група “Миграция” при ОД МВР - Сливен е образувано административно производство за налагане на принудителна административна мярка по чл.39а, ал.1, т.1 от Закон за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, за отнемане на разрешеното Ви продължително пребиваване в Република България, на основание чл.40, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, предвид че са отпаднали основанията по чл.24, ал.1, т.2 от ЗЧРБ за неговото издаване.
Във връзка със започналото административно производство можете да получите информация и да изложите своите възражения пред компетентния административен орган, който се явява началника на група “Миграция” при ОД МВР -  Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” №2, ет.2, стая №205.
 

 20 юни 2019 | 17:19