МВР

ОД Сливен

 

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.26, ал.1 от АПК до ЙЪЛМАЗ ЧЪНАР СЕЛИМЕ

30 авг 2019

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е образувано административно производство за отнемане на разрешеното Ви постоянно пребиваване в Република България, на основание чл.40, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Република България, предвид отсъствието Ви от територията на държавите – членки на Европейския съюз за период по-голям от 12 последователни месеца.
 В случай, че по време на отсъствието си от страната сте пребивавали в държава – членка на Европейския съюз, това обстоятелство се доказва с официален документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС.
 Във връзка със започналото административно производство можете да получите информация и да изложите своите възражения пред компетентния административен орган, който се явява началника на група “Миграция” при ОД МВР -  Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” №2, ет.2, стая №205, тел. +359 44 644 439.

 30 август 2019 | 11:40