МВР

ОД Сливен

 

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем със заповед рег.№ 8121з-631/21.06..2016 на министъра на ВР

24 юни 2016

ОБЯВА

Със заповед рег.№ 8121з-631/21.06..2016 на министъра на ВР е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ бетонирана площадка от 54 кв.м., намираща се в имот публична държавна собственост, с идентификатор 67338.601.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.Сливен, гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, ул. „Банско шосе” №2, предоставен на ОДМВР- Сливен за нуждите на сектор „Пътна полиция”.

Общата стойност на наема за отдавания имот възлиза на 243 лв. (двеста четиридесет и три лева) без ДДС.

Размер на депозита за участие в търга – 125  лв., преведени по сметката на МВР – гр. София: IBAN - BG 09 BNBG 96613000146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на МВР, внесен до 26.07.2016г. включително.

Цена на тръжната документация – 12 лв. с включен ДДС, закупена от сектор ФО при ОДМВР- Сливен, гр. Сливен, ул. „Миркович” №2, ет.4.

Краен срок и място за приемане на заявления до 17.00 часа на 26.07.2016 г. в сградата на ОДМВР- Сливен, ул. „Генерал Скобелев” №5, етаж 3, стая № 310

Търгът ще се проведе на 27.07.2016г. от 11.00 часа в сградата на ОДМВР - Сливен, ул. „Генерал Скобелев” №5, ет.3, стая № 315.

Тел. 044 644 600, 044 644 470

 23 май 2017 | 17:08