МВР

ОД Сливен

 

ОДМВР-Сливен: Обява за търг за отдаване под наем на част от имот,предназначение за „банков офис"в административна сграда на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Сливен

19 апр 2018

ОБЯВА
Със заповед рег. № 8121з-360/03.04.2018 г. на министъра на ВР е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща помещение от 5,2 кв.м., с предназначение за „банков офис“, намиращо се в имот публична държавна собственост – административна сграда на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Сливен, с идентификатор 67338.601.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.Сливен, гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, ул. „Банско шосе” № 2, предоставен на ОДМВР - Сливен за нуждите на сектор „Пътна полиция”. 

Общата стойност на наема за отдавания имот възлиза на 210 лв. (двеста и десет лева) без ДДС.

Размер на депозита за участие в търга – 150  лв., преведени по сметката на МВР – гр. София: IBAN - BG 09 BNBG 96613000146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на МВР, внесен до 05.06.2018 г. включително. 

Цена на тръжната документация – 12 лв. с включен ДДС, закупена от сектор ФОУССД при ОДМВР - Сливен, гр. Сливен, ул. „Д-р Миркович” № 2, ет. 4. 

Оглед на обекта се извършва от лицата, закупили тръжни документи, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, след предварителна уговорка с началник сектор ФОУССД при ОДМВР - Сливен, тел. 044 644 480.

Краен срок и място за приемане на заявления за участие в търга до 17.30 часа на 05.06.2018 г. в сградата на ОДМВР - Сливен, ул. „Генерал Скобелев” № 5, етаж 3, стая № 310- явно деловодство.

Търгът ще се проведе на 06.06.2018 г. от 11.00 часа в сградата на ОДМВР - Сливен, ул. „Генерал Скобелев” № 5, ет. 3, стая № 315.

Тел. 044 644 480, 044 644 470
 

 19 април 2018 | 11:21