МВР

ОД Сливен

 

График на мобилните екипи за месец юни

07 юни 2019

13.06.2019 - селата Бяла, Градско, Новачево и Стара река

13.06.2019 - селата Сърцево, Близнец, Червенаково и Оризари

20.06.2019 - селата Коньово, Младово, Съдиево и Каменово

20.06.2019 - слата Съдийско поле, Научев и Ценино

 07 юни 2019 | 10:57