МВР

ОД Сливен

 

ОБЯВА

30 май 2016

За отдаване под наем на помещения, част от Стол за обществено хранене, намиращ се в сградата на ОДМВР-Сливен

ОБЯВА

Със заповед рег.№ 8121з-542/26.05.2016г. на министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, представляващи: 1.Помещение, с площ 109 кв.м, находящo се в гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” №7, в сградата на ОДМВР - Сливен, с предназначение – зала за  обществено хранене; 2. Помещение, с площ 42,24 кв. м., находящо се в гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” №7, в сградата на ОДМВР-Сливен, с предназначение - зала за подготовка и разливане на храна; 3. Помещение с площ 8,37 кв.м., находящо с в гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” №7, в сградата на ОДМВР - Сливен, с предназначение – помещение за миене на съдове, като посочените помещения са с обща площ 159,61 кв.м. и са част от Стол за обществено хранене, находящ се в сутерена на административната сграда на ОД МВР – Сливен в гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” №7.

Общата стойност на наема за всички описани помещения възлиза на 351,34 лв. (триста петдесет и един лева и 34 ст.) без ДДС.

Размер на депозита за участие в търга – 180 лв., преведени по банкова сметка на МВР – гр. София: IBAN - BG 09 BNBG 96613000146201, BIC код: BNBGBGSD, БНБ на името на МВР. Депозитът за участие в търга следва да бъде внесен до 08.07.2016г. включително.

Цена на тръжната документация – 12 лв. с включен ДДС, закупена от сектор ФО при ОДМВР- Сливен, гр. Сливен, ул. „Миркович” №2, ет.4.

Оглед на обекта се извършва от лицата, закупили тръжни документи, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа, след предварителна уговорка с н.к УССД при ОДМВР- Сливен, тел. 044 644 600.

Краен срок и място за приемане на заявления за участие в търга до 17.00 часа на 08.07.2016 г. в сградата на ОДМВР- Сливен, ул. „Генерал Скобелев” №5, етаж 3, стая № 310- явно деловодство.

Търгът ще се проведе на 11.07.2016г. от 11.30 часа в сградата на ОДМВР - Сливен, ул. „Генерал Скобелев” №5, ет.3, стая № 315.

Тел. 044 644 600, 044 644 470

 06 юли 2018 | 13:25