МВР

ОД Сливен

 

14.10.2016г.-002 Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №3430009168/14.10.2016г.

14 окт 2016

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с УРИ 343000-9168/14.10.2016г.

Документация към обява за възлагане на обществена поръчка с УРИ 343р-13561/14.10.2016г.

Приложение № 1 към ценовото предложение

Приложение № 2 към ценовото предложение

Съобщение за промяна в датата и часа на отваряне на оферти, публикувано на 1 ноември 2016 година в 11:57 часа.

Проткол за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти, публикувано на 10 ноември 2016 година в 13:27 часа.

Договор

към договор:

Приложение 1 и 2

Таблици

Приложение 3 и 4

 

 06 юли 2018 | 13:25