МВР

ОД Сливен

 

Контрол на общоопасните средства


Адрес КОС РУ-Сливен

гр. Сливен бул. Ген. Скобелев №7
тел. 044 644 282
Имейл КОС-Сливен: [email protected]
Работно време с граждани: От понеделник до сряда от 9:00 часа до 17:00 часа


Подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на огнестрелно оръжие
Служба “Контрол на общоопасните средства” напомня на всички граждани, притежаващи разрешения за носене и съхраняване на огнестрелно оръжие да следят валидността на документа и в едномесечен срок преди изтичане на разрешенията, своевременно да подадат необходимите документи за подновяването му.

За подновяване на срока на разрешението за съхраняване и носене на огнестрелни оръжия, гражданите следва да подадат в звено КОС при съответното РУ следните документи :
За подновяване на разрешението за носене и съхранение на късоцевно оръжие се прилагат:
• Заявление за съхранение и носене на късоцевно оръжие – получава се от звеното по КОС в съответното РУ.
• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители наМВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието -служебна бележка от съответното ведомство); 
• Ксерокопие на лична карта;
• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
• Документ за платена държавна такса - такса носене - 20 лв и такса съхранение  - 20 лв.
• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

Физическите лица, представят и саморъчно написано мотивационно писмо.

За подновяване на разрешението за носене и съхранение на ловно оръжие се прилагат:
• Заявление за съхранение и носене на ловно оръжие – получава се от звеното по КОС в съответното РУ.
• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
•  Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
•  Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване  (за притежателите на нарезно ловно оръжие);
• Ксерокопие на лична карта;
• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
• Документ за платена държавна такса -  такса носене - 20 лв. и такса съхранение  - 20 лв.
• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

 
* От притежателите на ловно оръжие не се изисква копие от удостоверението за завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие.
За всяка промяна в разрешенията за носене и съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, физическите лица заплащат такса в размер на 5 лв.
 
Ред за получаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси
 Ред за получаване на разрешение за придобиване на КНО  и боеприпаси  
 Разрешения за придобиване на КНО и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ГДНП или упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ по  постоянния им адрес.
За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават в подразделенията “Контрол на общоопасните следства” (КОС) на РУ:
За издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие от физически лица
• Заявление за придобиване, съхранение и носене на късоцевно оръжие – получава се от звеното по КОС в съответното РУ;
• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата  държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на диплома за завършено основно образование
• Документ за платена държавна такса придобиване  - 20 лева;

Физическите лица, кандидатстващи за придобиване на КНО представят и саморъчно написано мотивационно писмо.

Придобитото КНО задължително се предоставя за прострелване, като се представя документ за платена държавна такса – 10 лева;

 
За издаване на разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие
• Заявление за придобиване, на ловно оръжие – получава се от звеното по КОС в съответното РУ.
• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Ксерокопие от заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на диплома за завършено основно образование
• Документ за платена държавна такса  за придобиване – 20  лв.;

Компетентният орган се произнася по искането на лицето в 30-дневен срок от датата на подаване на документите във връзка с исканата дейност. Ако гражданинът отговаря на законовите изисквания получава разрешение – приложение 1 за придобиване на огнестрелно оръжие. В противен случай получава писмен, мотивиран отказ. Отказът може да бъде обжалван по реда на АПК пред Административен съд.

Гражданинът получил разрешение - Приложение 1 за придобиване на огнестрелно оръжие може да закупи такова в срок до  3 месеца от издаване на разрешението.

Ред за получаване на разрешения за носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси
Разрешенията се издават на получилите разрешение за придобиване от директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, или по постоянен адрес - за физическите лица.
 За издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване на късоцевно оръжие, физическите лица представят в подразделенията КОС по постоянния им адрес заявление за носене, съхраняване и употреба на късоцевно оръжие към което прилагат:
•  Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
•  Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители наМВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието -служебна бележка от съответното ведомство);
• Копие на полученото разрешение за придобиване;
•  Фактурите за закупените оръжия и боеприпаси;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на диплома за завършено основно образование
• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед) или сертификьт за качество за ново оръжие;
• Документ за платена държавна такса - такса носене - 20 лв и такса съхранение  - 20 лв.
• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
За издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване на ловно оръжие, физическите лица представят в подразделенията КОС по постоянния им адрес заявление за носене, съхраняване и употреба на ловно оръжие, към което прилагат:
• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
• Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване  (за притежателите на нарезно ловно оръжие);
• Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на диплома за завършено основно образование
• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед), или сертификьт за качество за ново оръжие;
• Документ за платена държавна такса ( такса носене  - 20 лв. и такса съхранение  - 20 лв.);
• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

 
Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, към което прилагат
• Служебна бележка от съответното ведомство;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие
(технически преглед) или сертификьт за качество за ново оръжие;
• Документ за платена държавна такса (такса носене - 20 лв. и такса съхранение - 20 лв.);
• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 
Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях са валидни за срок 5 години от датата на издаването им.
В едномесечен срок преди изтичането на срока лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ.
Лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.

Услуги по Административния регистър