МВР

ОД Силистра

 

Видове административни услуги

21 юни 2020

Наименование на административна услуга

Законово основание

Срок за извършване

Бланка за заявление (искане)

Начин на подаване на документа

Форма за предоставяне на административната услуга

Такса за административната услуга

1.

Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл.125, ал.1, т.10 от ЗМВР

Съгласно чл.57от АПК

Искане 

 

На място

Писмена - сертификат

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

2.

Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125, ал.1, т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ

Съгласно чл.57 от АПК

 Искане 

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

3.

Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация

чл. 125, ал.1, т.9 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

  Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

 4.  Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт
 

чл. 125, ал.1, т. 10 от ЗМВР

чл. 125а, ал.1, т. 3 от ЗМВР

 

Съгласно чл.57 от АПК

 Искане  

На място

 

Писмена - становище или друг документ, предвиден в нормативен акт

 

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

5.

Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

чл.18, ал.1от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

 

Искане

На място

Писмена - удостоверителен документ

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

6.

Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

чл. 129, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.130, ал.4от ЗМВР

Заявление 

На място

Писмена - разрешение

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

 7  Промяна на разрешение  за извършване на дейности  по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
 чл. 132 от ЗМВР
 Съгласно чл. 132, ал. 4 от ЗМВР
 Уведомление  

На място

 

Писмена

 

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

 

 24 юни 2020 | 17:23