МВР

ОД Силистра

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ при Областна дирекция на МВР – Силистра

05 мар 2019

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и МЗ № 8121К-409/18.01.2019 г. в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за длъжността:СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Силистра, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво - 6.

Рег. № 8121р-2056/29.01.2019 г.

 11 март 2019 | 10:52