МВР

ОД Силистра

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (технолог - администратор) при Областна дирекция на МВР – Силистра

01 фев 2019

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и МЗ рег. № 8121К-11185/11.12.2018 г., в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс 
за 1 (една) длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ (технолог - администратор) в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Силистра, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво - 6.

Рег.№ 8121р-1536/21.01.2019 г.

 01 февруари 2019 | 11:34