МВР

ОД Силистра

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (ОМП) при Областна дирекция на МВР – Силистра

01 фев 2019

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 8121К-196/11.01.2019 г., в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс 
за 1 (една) длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ (ОМП) сектор “Координация, административно и правно обслужване и човешки  ресурси” на отдел “Административен” при Областна дирекция на МВР – Силистра, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво - 6.

Рег.№ 8121р-1334/18.01.2019 г.

 01 февруари 2019 | 11:35