МВР

ОД Силистра

 

Пазарно проучване за „Проектиране на газификация на сгради, предоставени за управление на ОДМВР - Силистра“

20 юни 2017

1. Пълно описание на предмета на поръчката: изготвяне на проекти във фаза работен проект на следните обекти:
1.1. „Проектиране на газификация на котелна централа на административните сгради на ОДМВР Силистра и РУ - Силистра”;
1.2. ”Проектиране на газификация на котелна централа на административната сграда на ОДМВР Силистра – сграда БДС”;
2. Технически изисквания: съгласно „Техническите спецификации” – Приложение № 4
3. Вид на процедурата – директно възлагане по чл.20, ал. 4 от ЗОП;
4. Срок за изпълнение на поръчката: В срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на договор, Изпълнителят се задължава да изработи инвестиционния проект.
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор от датата на издаването на разрешението за строеж до завършването на строежа и въвеждането на строителния обект в експлоатация;
5. Общо количество/ обем на поръчката – по зданията за проектиране – Приложение № 1 и Приложение № 2;
6. Условия при образуване на цената - Предлаганата стойност да включва единична, обща цена в лева без включен ДДС, обща стойност без ДДС и с включен ДДС, съгласно Ценово предложение - Приложение № 9;
7. Прогнозна стойност – 7000 лв. без ДДС;
8. Начин на образуване на цената – предложените цени да бъдат в лева. Участникът да предостави попълнена количествено-стойностна сметка – Приложение № 10 и „Ценово предложение“ – Приложение № 9, попълнено на база на количествено стойностна сметка, подписано и подпечатано от участника;
9. Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на получаване на офертата;
10. Критерии за оценка на офертата - най - ниска предложена цена. Предложената цена е окончателна и не подлежи на корекция;
11. Условия и начин на плащане – след точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя и предоставяне на оригинална фактура и двустранно подписан протокол удостоверяващ извършването на проектирането. Плащането ще се осъществи чрез банков превод на дължимата сума по сметка на Изпълнителя в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след точно изпълнение на задълженията му;
12. Изисквания към участниците:
12.1. за правоспособност за упражняване на професионална дейност – участникът следва да притежава валидно удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, за притежание на пълна проектантска правоспособност на проектантите по отделните части на проекта;
Доказване: заверено копие от документ за вписване и Удостоверение от Агенцията по вписванията за регистрация;

12.2. за икономическо и финансово състояние - участникът в обществената поръчка следва да е застрахован за застрахователен риск „Професионална отговорност на проектанта“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и чл. 5, ал.1, т. 4 и ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, за целия срок на договора.
Доказване: заверено копие на валидни застрахователни полици, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и чл. 5, ал.1, т. 4 и ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица;

12.3. за технически и професионални способности - Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката.
Забележка: За „услуга, сходна с предмета на поръчката“, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда четвърта категория строежи.
Доказване: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Всички представени документи да се представят в оригинал или четливо копие, заверено с подпис и свеж печат от кандидата.

13. Сключване на договор:
13.1. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор
13.2. преди сключване на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива, в 7-дневен срок от поискването им.

Моля, при проявен от Вас интерес да представите Вашата оферта, ведно с всички попълнение Приложения до 17:00 ч. на 29.06.2017 г.
Офертите могат да се подават всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13.00  до 17.00 ч. в Деловодството на ОДМВР - Силистра на адрес: гр. Силистра; бул. “Македония” № 144, в запечатан непрозрачен плик с надпис:

„Проектиране на газификация на сгради, предоставени за управление на ОДМВР – Силистра:
обект „Проектиране на газификация на котелна централа на административните сгради на ОДМВР Силистра и РУ - Силистра”
и
обект ”Проектиране на газификация на котелна централа на административната сграда на ОДМВР Силистра – сграда БДС”

Оферти, които са получени до определения краен срок се приемат за редовни.

Лица за контакти:  086/ 886 341 – г-н Огнян Костов и 086/ 886 227 – инж. Светлана Иванова

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Опис на документите – Приложение № 3;
2. Технически спецификации – Приложение № 4;
3. Сведения за участника – Приложение № 5;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 - Приложение № 6;
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 - Приложение № 7;
6. Техническо предложение - Приложение № 8;
7. Ценова оферта - Приложение № 9;
8. Количествено-стойностна сметка - Приложение № 10;
9. Проекто договор – Приложение № 11;
10. Списък на идентични услуги – Приложение № 12;
11. Протокол за избор на изпълнител

 

 11 юли 2017 | 09:13