МВР

ОД Силистра

 

Удължава се срокът на пазарно проучване

19 юли 2017

С пазарно проучване УРИ 342р-8184 от 06.07.2017г. на директора на ОДМВР Силистра с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: Газификация на сгради, предоставени за управление на ОДМВР - Силистра“ е определен срок за представяне на оферти до 17.00 часа на 18.07.2017г.

В този срок не е постъпила нито една оферта.

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за представяне на оферти е удължен с 3 дни, т.е. до 17.30 часа на 21.07.2017г.

Дата и час на отварянe на офертите: 24.07.2017г., 13.30 часа, в гр. Силистра, ул. „Васил Априлов” № 1, административна сграда на РУ-Силистра. Могат да присъстват представители на участниците. 

 19 юли 2017 | 09:12