МВР

ОД Силистра

 

Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: Газификация на сгради, предоставени за управление на ОДМВР-Силистра

07 юли 2017

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ
за

„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект:Газификация на сгради, предоставени за управление на ОДМВР - Силистра“.


1. Пълно описание на предмета на поръчката: изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на следните обекти:
1.1. „Газификация на котелна централа на административните сгради на ОДМВР Силистра и РУМВР - Силистра”;
1.2. ”Газификация на котелна централа на административната сграда на ОДМВР Силистра – сграда БДС”;
2. Технически изисквания: съгласно „Техническите спецификации” – Приложение № 2
3. Вид на процедурата – директно възлагане по чл.20, ал. 4 от ЗОП;
4. Срок за изпълнение на поръчката: Оценките за съответствие трябва да бъдат изготвени и предадени на Възложителя в срок до 15 (петнадесет) дни от датата на подписване на двустранен протокол за предаване на инвестиционните проекти на Изпълнителя, за които трябва да се изготвят оценки след осигурен достъп до обекта съобразно изискванията, установени за работа и достъп в обекти в системата на МВР.
        - Изпълнителят се задължава да осъществява строителен надзор за времето от издаване на разрешенията за строеж до завършване на строежите и въвеждане в експлоатация;
5. Общо количество/ обем на поръчката Изпълнение на функциите на консултант, описани в Закона за устройство на територията, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и „Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”;
6. Условия при образуване на цената - Предлаганата стойност да включва единична, обща цена в лева без включен ДДС, обща стойност без ДДС и с включен ДДС, съгласно Ценова оферта - Приложение № 8;
7. Прогнозна стойност – Общата ориентировъчната стойност на поръчката е 4 000 лв. без ДДС или 4 800 лв. с включен ДДС, разпределена както следва:
8. Начин на образуване на цената – предложените цени да бъдат в лева. Участникът да предостави попълнено „Ценова оферта“ – Приложение № 8, подписано и подпечатано от участника;
9. Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на получаване на офертата;
10. Критерии за оценка на офертата - най - ниска предложена цена. Предложената цена е окончателна и не подлежи на корекция;
11. Условия и начин на плащане – Плащането ще се осъществи чрез банков превод на дължимите суми по сметка на Изпълнителя след издадена фактура. Плащането ще се извърши на два етапа: 1 етап - при предадени оценки на съответствието на проектите от Изпълнителя на Възложителя и 2 етап – след въвеждане на обектите в експлоатация, съгласно ЗУТ;
12. Изисквания към участниците:
12.1. за правоспособност за упражняване на професионална дейност – участникът следва да е вписан в Регистъра на консултантите и да притежава валидно удостоверение за дейността, съгласно Наредба РД-02-20-25/ 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;
Доказване: заверено копие от Удостоверение за упражняване на дейност и Удостоверение от Агенцията по вписванията за регистрация;

12.2. за икономическо и финансово състояние - участникът в обществената поръчка следва да е застрахован за застрахователен риск „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и чл. 5, ал.1, т. 4 и ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, за целия срок на договора.
Доказване: заверено копие на валидни застрахователни полици, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и чл. 5, ал.1, т. 4 и ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица;

12.3. за технически и професионални способности - Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката.
Забележка: За „услуга, сходна с предмета на поръчката“, следва да се разбира изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда, както и изпълнен строителен надзор на същите.
Доказване: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Всички представени документи да се представят в оригинал или четливо копие, заверено с подпис и свеж печат от кандидата.
13. Сключване на договор:
13.1. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор
13.2. преди сключване на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива, в 7-дневен срок от поискването им.

Моля, при проявен от Вас интерес да представите Вашата оферта, ведно с всички попълнение Приложения до 17:00 ч. на 18.07.2017 г.
Офертите могат да се подават всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13.00  до 17.00 ч. в Деловодството на ОДМВР - Силистра на адрес: гр. Силистра; бул. “Македония” № 144, в запечатан непрозрачен плик с надпис:

„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект:Газификация на сгради, предоставени за управление на ОДМВР - Силистра“

Оферти, които са получени до определения краен срок се приемат за редовни.

Лица за контакти:  086/ 886 341 – г-н Огнян Костов и 086/ 886 227 – инж. Светлана Иванова

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Опис на документите – Приложение № 1;
2. Технически спецификации – Приложение № 2;
3. Сведения за участника – Приложение № 3;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 - Приложение № 4;
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 - Приложение № 5;
6. Списък на идентични услуги – Приложение № 6;
7. Списък персонал – Предложение № 7;
8. Ценова оферта - Приложение № 8;
9. Декларация за мин. Цена на труда – Приложение № 9;
10. Проект на договор – Приложение № 10;


 07 юли 2017 | 10:04