МВР

ОД Силистра

 

Подмяна на дървена дограма на сгради, предоставени за управление на ОДМВР-Силистра

15 окт 2018

Обява
Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение
Количествена сметка - обособена позиция 1
Количествена сметка - обособена позиция 2
Количествена сметка - обособена позиция 3
Спесификация
Обособена позиция 1
Обособена позиция 2
Обособена позиция 3
Протокол за разглеждане и оценка на оферти за класиране на участниците за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подмяна на дървена дограма на сгради, предоставени за управление на ОДМВР-Силистра

 13 ноември 2018 | 14:52