МВР

ОД Силистра

 

Ред за получаване на разрешения за носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

Издават се след получаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие.

За издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване физическите лица представят в подразделенията КОС по постоянен адрес заявление, към което прилагат:
•  копие на полученото разрешение за придобиване;
•  фактурите за закупените оръжия и боеприпаси;
•  документ за платена такса за прострелка (извършена балистична експертиза);
•  документ за платена държавна такса (по 20 лв. съответно за носене и за съхранение на оръжие).
 
Разрешенията за носене, употреба и съхраняване се издават за срок от 5 години. Тридесет дни преди изтичането на този срок гражданите могат да подновят разрешенията си за носене, употреба и съхраняване, като представят документите изискващи се за първоначално придобиване на огнестрелни оръжия и документ за техническа годност на оръжието.
Лицата, придобили огнестрелни оръжия, са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица, а при боравене с тях да вземат мерки за недопускане на злополуки или наранявания. Притежателите на огнестрелни оръжия и боеприпаси са задължени да ги съхраняват в метални каси (шкафове), неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.