МВР

ОД Силистра

 

Ред за получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана

За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават в подразделенията “Контрол на общоопасните средства” (КОС) на РУ  заявление, в което се обосновава необходимостта от  издаването му и се посочват начинът на придобиване на ООБ, видът и броят на оръжията и боеприпасите, мястото и условията, при които ще се съхраняват.

Към заявлението се прилагат:
• свидетелство за съдимост;
• документ от Национална следствена служба удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• медицинско свидетелство от лечебно заведение удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;
• разчет на необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;
• удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
• документ за платена държавна такса (по 20 лв. за придобиване и пренасяне);

Компетентният орган се произнася по заявлението на лицето в 30-дневен срок от датата на подаване на цитираните документи. Ако гражданинът отговаря на законовите изисквания, той получава разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие. В противен случай получава писмен, мотивиран отказ. Отказът може да бъде обжалван по реда на Закона за административното производство пред Административния съд.

Гражданинът, получил разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие, може да закупи такова в срок до 3 месеца от издаване на разрешението.

Придобитото огнестрелно оръжие задължително се предоставя незабавно за прострелване, за което се изготвя документ.
Лицата, получили разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, са длъжни в срок до 7 дни след закупуване на оръжието да подаде документи за издаване на разрешение за носене и употреба или за съхранение.