МВР

ОД Силистра

 

Необходими документи за закупуване на ловно оръжие

•Заявление по образец – Приложение № 10;
•Декларация по чл. 98 от ЗОБВВПИ - Образец;
•Свидетелство за съдимост; 
•Служебна бележка от Национална Следствена Служба, удостоверяваща, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
•Медицинско удостоверение от  лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;
•Ксерокопие на членска карта и билет за лов заверени за годината;
•Ксерокопие на диплома за завършено най малко основно образование;
•Ксерокопие на лична карта;
•Документ за платена държавна такса – 20 лв. за закупуване на ловно оръжие – по сметка ОДМВР-Силистра.
Забележка: Когато се закупува ловно нарезно оръжие, се представя ксерокопие на удостоверението за подборен лов.