МВР

ОД Силистра

 

Следващ  паспорт на лица до 14 г.

         Към заявлението се прилагат:

 1. документ за платена държавна такса;

 2. удостоверителен документ за раждане на лица под 18години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;

 3. предишни паспорти.

         Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

         При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

 • при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

 • при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

 • при изтичане срока на валидност на паспорта, при повреждане и в случая по т. 4 предходният паспорт.

  При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:

 • при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

 • при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

 • при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

        Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

         Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

          При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:

 1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

 2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

 3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 82 от 2003 г.), или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 104 от 2003 г.), и след съгласуване с Министерството на правосъдието;

 4. препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

        При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се представя някой от следните документи:

 1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

 2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.