МВР

ОД Силистра

 

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност

или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

 

Към заявлението се прилагат:

 • Валидно решение от ТЕЛК – за ползване правото за заплащане на намалена такса;

 • документ за платена държавна такса

 • предишни паспорти.

  При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

 • при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

 • при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

 • при изтичане срока на валидност на паспорта и при повреждане - предходният паспорт.

  При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:

 • при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

 • при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

 • при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.                                                                                                                                                                               След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.