МВР

ОД Силистра

 

Издаване на паспорт

        Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани.

        След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

       В случаите, когато паспортът е изгубен, откраднат, повреден или унищожен българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни.

        Заявление за нов паспорт може да бъде подадено и преди изтичане на срока на валидност на паспорта.

Издаване и подмяна на паспорт в Република България

       За да подаде заявление за издаване на паспорт българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес, или във всяко РУ на МВР на територията на съответната областна дирекция по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние.
         Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

 • за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

 • за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

 • за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица  и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

 • в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

 • в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

       Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

         За издаване на първи паспорт се представят и:

 • Документ за платена държавна такса;

 • удостоверителен документ за раждане на лица под 18 години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;

        За подмяна на паспорт се представят:

 • Паспорт (предоставя се за унищожаване при получаване на новия паспорт);

 • Документ за платена държавна такса.

       Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя, снема два пръстови отпечатъка (ляв и десен показалец) и неговия подпис. Пръстови отпечатъци се снемат на лица, навършили 12 години. Подпис се снема на лица, навършили 14 години. Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване на готовия документ.

        Паспортът се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лицето, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

       Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

       При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители.

 • Заявлението се подава от родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;

 • лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:
           1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
           2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
           3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;

4. препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

      При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, се представят някой от следните документи:

          1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

         2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

       Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

           Издаване и подмяна на паспорт на български гражданин - в чужбина

        Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Повече информация може да получите от сайта на МВнР, рубрика "Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване".