МВР

ОД Силистра

 
    

  Лична карта на лица с трайно намелена работоспособност

  или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

   

  • Лична карта (при получаване на новата лична карта, предходната се предоставя за унищожаване);

  • Валидно решение от ТЕЛК – за ползване правото за заплащане на намалена такса;

  • Документ за платена държавна такса

          При подмяна на лична карта се представя:

  1. при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

  2. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

  3. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по т. 2 - предходната лична карта.

         При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на лична карта се прилагат предходната лична карта и:

   1. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

   2. при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

   3. при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

   4. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.