МВР

ОД Силистра

 

                                   Издаване на лична карта

          Лична карта се издава на български граждани и е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България. Българските граждани имат право да пътуват с лична карта през вътрешните граници на Република България с държавите – членки на ЕС, както и в случаите, предвидени в международни договори (повече информация може да получите от сайта на МВнР).

        Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години.

        Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни от:

 • навършване на 14-годишна възраст, за лицата пребиваващи на територията на Република България;

 • завръщането си в страната, за лицата пребиваващи в чужбина и навършили 14 години;

 • получаване на удостоверение за придобито или възстановено българско гражданство.

            Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни при:

 • изтекъл срок, повреждане, унищожаване, изгубване или открадване;

 • промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;

 • промяна на постоянния адрес.

         В случаите, когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена, българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.

          Срокът на валидност на издадена лична карта е:

 • на лица от 14- до 18-годишна възраст  - 4 години;

 • на лица от 18- до 58-годишна възраст - 10 години;

 • на лица навършили 58-годишна възраст – безсрочни.

                   Издаване и подмяна на лична карта в Република България

              За да подаде заявление за издаване на лична карта, българският гражданин (заявител) се явява лично в сектор „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР или Районните управления (РУ) по постоянен адрес, или във всяко РУ на МВР на територията на съответната областна дирекция по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

              Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

 • за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

 • за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

 • за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация, съгласно таблица, като:

 • в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

 • в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

              Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

   

             За издаване на първа лична карта се представят и:

 • Документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. първата лична карта е безплатна);

 • Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението, в случай, че заявителя не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.

            За подмяна на лична карта се представят:

 • Лична карта (предоставя се за унищожаване при получаване на новата лична карта);

         Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

        Издадената лична карта се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

 

          Особеност при подаване на заявление за издаване на лична карта и получаването й на:

 • непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението. Личната карта се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;  

 • непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа по реда на Закона за закрила на детето, се подава лично и в присъствието на ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, в която детето е настанено, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;

 • непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ.

               Издаване и подмяна на лична карта на български граждани - в чужбина

              Българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да подадат заявления за издаване на лични карти в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Повече информация за реда и начина може да получите от сайта на МВнР, рубрика „Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване“.