МВР

ОД Шумен

 

Приемане на електронни документи по §2 от ДР на ЗЧОД

30 май 2018

 

Според §2 от ДР на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) :  „Министерството на вътрешните работи осигурява възможност за приемане на документите по чл. 41, чл. 46, ал. 1, чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 52, ал. 3, 4 и 5 в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронното управление.“

*По чл. 41, ал.1 от ЗЧОД - заявление за получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност;

*По чл. 46, ал. 1 от ЗЧОД - декларация при промяна на:

1. обстоятелство по чл. 41, ал. 2 или 3 от ЗЧОД;

2. регистрацията на едноличния търговец или юридическото лице.

*По чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗЧОД – писмено уведомление за сключване на трудов договор по чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗЧОД;

*По чл. 52, ал. 3, 4 и 5 от ЗЧОД - писмено уведомление за сключване или прекратяване на договор за охрана, респ. за фактическо поемане, съответно снемане на самоохраната.

 

За ОДМВР Шумен електронни документи от обхвата на §2 от ДР на Закона за частната охранителна дейност, се приемат на следните електронни адреси:

Структура

Ел. адрес

ОДМВР Шумен

[email protected]

РУ Шумен

[email protected]

РУ Нови пазар

[email protected]

РУ В.Преслав

[email protected]

РУ Каолиново

[email protected]

 

 

 30 май 2018 | 10:07