МВР

ОД Шумен

 

28 декември 2018

За Вашата безопасност в новогодишната нощ!

 Във връзка с настъпващите Новогодишни празници се наблюдава засилено предлагане и търсене в търговската мрежа на пиротехнически изделия. Съгласно действащото законодателство, търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел е разрешена само в обекти, които отговарят на изискванията на ЗУТ  и  Наредба РД-02-20-6/19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите и имат издадено разрешение за дейности от органите на МВР. На територията на ОД на МВР -  Шумен има 12 обекта с  валидно полицейско разрешение за търговия с пиротехнически изделия. Десет от тях са на територията на РУ – Шумен и по 1 на територията на РУ  – Нови пазар и Велики Преслав.
 Пиротехническите изделия се съхраняват и продават в магазините за продажба на дребно само в оригинална опаковка и придружени с инструкция за употреба на български език.                                                                                                                                                                                                                                    Забранена е   употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.        

             Забраната не се отнася за лица, притежаващи необходимата квалификация и правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, при употреба на пиротехнически изделия за политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и заснемане на филмови продукции, след уведомяване на съответното РУ  по мястото на употребата им. 

              Забранена  е  продажбата  на видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най малка стандартна производствена опаковка /разкъсана опаковка, фитили  и други/. Те  подлежат на незабавно  бракуване и унищожаване.

              Във връзка с предстоящите  празници ще бъде засилен контрола от страна на служителите на МВР, относно търговията и употребата на пиротехнически изделия. Особено внимание ще бъде обърнато на употребата им в близост до учебни и детски заведения.

             В ОДМВР – Шумен са изготвени и утвърдени графици за ежедневни проверки на пазари, тържища, търговски обекти, импровизирани сергии и др. за недопускане продажбата на пиротехнически изделия на места без издадено надлежно полицейско разрешение.

             Проведени са срещи с органите на местната власт за набелязване на съвместни мерки за контрол и получаване на своевременна информация за нарушения.

             На целия полицейски състав са поставени конкретни задачи за създаването на системен и ефективен контрол върху търговията и употребата на пиротехнически изделия.

             За констатираните нарушения относно търговията и употребата на пиротехнически изделия спрямо виновните лица ще бъдат взети административни мерки.

              За търговия с пиротехнически изделия, без издадено разрешение от органите на МВР, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. и/или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.

           

  Деянието е наказуемо и по НК      Чл. 337. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1985 г., предишен текст на чл. 337, изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) Който произвежда, преработва, видоизменя, ремонтира, разработва, съхранява, търгува, транспортира, внася или изнася взривни вещества, огнестрелни, неогнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия или унищожава касетъчни боеприпаси, противопехотни мини и други изделия по смисъла на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, без да има право за това по закон или без разрешение, издадено от надлежния орган на властта, когато такова се изисква, или извърши това не съгласно даденото му разрешение, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, ако деянието е извършено:

1. от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение;

2. повторно, в немаловажни случаи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Когато предметът на престъплението е в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Когато предметът на престъплението е в особено големи размери и случаят е особено тежък, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) За приготовление към престъпление по ал. 1 - 4 наказанието е лишаване от свобода до две години.

 

 

 

Изображения

 28 декември 2018 | 15:20