МВР

ОД Шумен

 

Български документи за самоличност

 

Списък на административните услуги в “Български документи за самоличност”:

 

1. Приемане на заявления за издаване на лични документи: лични карти и паспорти за български граждани с обикновена, бърза и експресна услуга.

2. Издаване на удостоверения относно събития и факти, свързани с издаването на български лични документи и с преминаването на лица през ГКПП на Република България.

 

Заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт се подават в съответното РУ по постоянен адрес или в група “Български документи за самоличност “ при ОДМВР - Шумен на адрес: гр. Шумен, пл. Освобождение № 1.

 

Заявленията за бързо и/или експресно издаване на лична карта и/или паспорт се подават в група “Български документи за самоличност “ при ОДМВР - Шумен.

 

В районните управления на гр.Нови пазар, гр. Велики Преслав и гр.Каолиново  могат да се подават заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС, само в случай на подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга.

 

Заявления за издаване на удостоверения се подават в група “Български документи за самоличност” при ОДМВР Шумен.

 

Работно време на група “БДС”: от понеделник до петък от 08.30 ч. до 17.30 ч. – непрекъснато. Телефон за информация – 054/854449

 

 

Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт

 

Заявлението за издаване на лична карта се подава лично.

 

Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично – от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

 

Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.

 

Паспорт или заместващ го документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

 

Заявление за издаване на лична карта и/или паспорт може да не се подаде лично, но издаденият документ за самоличност се получава лично, когато:

 

- лицето няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето

- и са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

 

Необходими документи за издаване на лична карта и/или паспорт:

 

- Удостоверителен документ за раждане в оригинал и копие, което се прилага към заявлението -при издаване на първа лична карта;

- Предишна лична карта и/или паспорт, ако има такива;

- Документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;

- Удостоверителен документ от съответната общинска администрация – при промяна на постоянен адрес;

- Удостоверителни документи по гражданско състояние –при брак, развод и други, както и документ удостоверяващ промяна на имената –ако има такава.

 

Ред за подаване на заявление за издаване на лична карта на лица навършили 14 г., но ненавършили 18 г.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 29 ал.1 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/, всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14 - годишна възраст да поиска издаването на лична карта.

 

Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.

 

В случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14 - годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението:

 

1. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението;

2. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство, се подава лично и в присъствието на приемния родител, който полага подпис в заявлението;

3. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в семейство на роднини или близки, се подава лично и в присъствието на близък или роднина, при когото е настанен непълнолетният, който полага подпис в заявлението.

 

Личната карта на непълнолетни, издадена по реда на т. 1-3 се получава от лицето, положило подпис в заявлението.

 

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;

 

Такси за български лични документи - съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

 

Плащане по банков път

 

Възможно е по банков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице.

 

С едно платежно нареждане МОЖЕ да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

 

Плащане чрез Интернет

 

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответните сметки. Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

 

За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

 

Таксите могат да бъдат платени и чрез пощенски паричен превод по банкова сметка.

 

Осъществена е възможност в ОДМВР и съответните РУ за извършване на заплащане на административните услуги чрез ползване на ПОС терминално устройство.

 

Данни за банкова сметка на ОДМВР-Шумен:

 

за издаване на документи за самоличност, СУМПС, контролен талон и удостоверения:

 

IBAN: BG57UBBS80023106101804

BIC код на банка ОББ: UBBSBGSF