МВР

СФС в МВР

 

Професионалният стресРЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ
ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ СТРЕС: НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ДОСТОЙНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД


Основна цел:
Популяризиране на националните и международни политики за достоен труд и разработване система за намаляване на професионалния стрес

Задачи:
1.Да популяризира целите на достойните условия на труд и правата на полицаите по отношение на професионалния стрес в съответствие с всички стратегически документи.
2.Да се разработи методология, която гарантира здравословни и безопасни работни места и намаляване на професионалния стрес в съответствие с всички стратегически документи.
3.Да се създаде устойчив механизъм за популяризиране на ползите от достойните условия на труд.
4.Да се разшири кръга от обучени служители на МВР.

Дейности:
1.Въвеждаща конференция
2.Разработване на методология за провеждане на проучване за: знанията на полицаите относно ползите от достойните условия на труд, здравословните и безопасни условия на труд и професионален стрес, вътрешните ресурси и ефективността на националните политики в тази сфера.
3.Провеждане на проучване в цялата страна: популяризиране на достойните условия на труд и идентифициране на ключовите проблеми и ползи на полицаите, идентифициране на потенциала за развитие на умения за намаляване на професионалния стрес.
4.Анализ на резултатите от фокус групите и разработване на методология, която включва: популяризиране на ползите от достойните условия на труд и мерки за здравословни и безопасни условия на труд и намаляване на професионалния стрес.
5.Провеждане на 6 обучения за повишаване знанията за достойните условия на труд и развитие на ключови умения и компетенции гарантиращи здравословни и безопасни условия на труд и намаляване на професионалния стрес на работното място. Подготовка на предложение до МВР и провеждане на преговори за адаптиране на методологията за промотиране на ползите от достойните условия на труд и финансиране на последващи обучения и информационни methodology кампании в цялата страна.
6.Провеждане на 10 обучения в България за ползите от достойните условия на труд и намаляване на професионалния стрес от обучените в дейност 5 служители на МВР.
7.Провеждане на обучение за обучители на мотивираните да участват от дейност 6 полицаи, което да осигури устойчивост на резултатите от проекта.
8.Подготовка на система за взаимно учене и планиране на информационна кампания за ползите от достойните условия на труд и намаляване на професионалния стрес в 90 дружества на СФСМВР.
9.Заключителна конференция.
10.Мониторинг и публичност на проекта

Очаквани резултати:
1.Създадена ефективна система за популяризиране на политиките а достойни условия на труд и намаляване на стреса на работното място.
2.Подобрени условия на труд по отношение на личната безопасност и сигурност на служителите в МВР.
3.Намалено негативното влияние на професионалния стрес върху личния и професионален живот на служителите в МВР.
4.Включени най-малко 200 полицаи/служители на МВР/ в изследване и идентифицирани основните проблеми по отношение на достойните условия на труд.
5.Идентифицирани ключовите знания и умения, които полицаите/служители на МВР/ трябва да притежават за промотиране достойните условия на труд и намаляване на професионалния стрес.
6.Обучени най-малко 160 полицаи/служители на МВР/ за популяризиране на ползите от достойните условия на труд.
7.Разработена система за личностно развитие основано на принципите на взаимното учене.
8.Променен имиджа на полицаите/служители на МВР/ и започнала промяна, която ще направи МВР подкрепяща институция.

За допълнителна информация относно проекта Професионалния стрес: Най-голямото предизвикателство за достойните условия на труд", финансиран от "Иновации Норвегия" натиснете тук или последвайте линка  http://stress.sfsmvr.org