МВР

СФС в МВР

 

Финансова - административна комисия
ПРОЕКТ !!!
 
ПРОГРАМА,

състав и задачи  на финансово- административната комисия през 2016г.

 

Цел:
Повишаване капацитета на членовете на УС на СФСМВР и ресорните служители  от централния и регионалните офиси по отношение на администрирането и работа с финанси на Федерацията

 

Участници:
Илия Кузманов- зам. председател на УС на СФСМВР
Илия Хрисимов- зам. председател на УС на СФСМВР
Борис Прешелков- зам. председател на УС на СФСМВР
Красимир Костов- зам. председател на УС на СФСМВР и ръководител офис Варна
Иван Мусков- зам. председател на УС на СФСМВР и ръководител на офис Плевен
Надежда Христова- служител централен офис
Любослава  Методиева- служител централен офис
Ивелина  Ковачева- координатор централен офис
Радмил Георгиев- член на ФКК на СФСМВР
Благой Ванкин- член на ФКК на СФСМВР
Ивайло Десев- член на ФКК на СФСМВР
Велина Илиева- член на СФСМВР
Ивайло Димитров- член на СФСМВР

 

Задачи:
Оценка на сегашното състояние на работата в офиса по финансовата и административната дейност- въпреки наличието на активност и липсата на сериозно гафове в дейността  е налице незадоволително качество и съответно невъзможност да се отговори на нуждите на организацията за бързина и ефективност в обслужването по тези две дейности. Няколко индикатора разкриват, че финансово административната дейност не изпълнява ролята си на едно достатъчно добро ниво  подпомагането на  по-доброто управление и изпълнение на административната дейност във Федерацията / изготвяне на анализ и препоръки за разглеждане на заседание на УС на СФСМВР, с оглед приемане на мерки за преодоляване на слабостите/

Отговорник: И. Хрисимов
И. Кузманов
Бл. Ванкин
И. Ковачева
Срок: до 10.02.2016г.

Обучение / запознаване с дейността/на новите членове на УС и ФКК, както и на членове на СФСМВР, участващи в комисията. / изготвяне на писмен материал , третиращ тематиката; еднодневно обучение в гр. София /

Отговорник: И. Кузманов
И. Хрисимов
Срок:   до 25.02.2016г.

Двудневно обучение за изготвяне на бюджет на СФСМВР, финансов отчет- годишен на СФСМВР, правене и отчитане на благотворителна кампания на СФСМВР, администриране на централен и регионален офис на СФСМВР и др. по дейността в гр. Плевен или гр. Варна

Отговорник: И. Кузманов
И. Хрисимов
И. Мусков
Кр. Костов
Л. Методиева
Срок:  до 30 .05.2016г.

Изготвяне на финансови отчети на всяко тримесечие за изпълнение на бюджета на СФСМВР, приет на НК

Отговорник: И. Кузманов
Срок: 28.02.2016г
30.05.2016г.
30.08.2016г.
30.11.2016г.

Изготвяне на доклади за състоянието на административната дейност във Федерацията на всяко тримесечие.

Отговорник: И. Хрисимов
Б. Прешелков

Регулярно връщане на членски внос към СД на СФСМВР

Отговорник : И Кузманов

Регулярна работа по администриране /текущо/ на централен офис.

Отговорник: И. Хрисимов
Б. Прешелков
И. Кузманов

Регулярна работа по администриране /текущо/ на регионални офиси.

Отговорник : И. Мусков
Кр. Костов

Изготвяне на отчет за разходването на бюджета за 2016г. на СФСМВР.

Отговорник: И. Кузманов
Срок: 7 дни преди провеждане втори   ФС за годината

Изготвяне на допълнение към проекто- бюджет на СФСМВР за 2017г, приет на НК в гр. Пловдив.

Отговорник: Б. Прешелков
И. Кузманов

Изготвяне на общ мейл на комисията за обмяна на информация и получаване на материали, с оглед обучение.

Отговорник: И. Ковачева
Срок: 20.01.2016г.