МВР

СФС в МВР

 

Как да стана симпатизант

Симпатизантите се предлагат писмено до УС на СФСМВР от ръководството на дружество на СФСМВР с кратка мотивация (с принос към дейността на СД, с принос към работата на РУ, ГПУ, РСПБЗН и т.н., с висок обществен имидж, с което ще допринесе за утвърждаване на СФСМВР сред гражданите и др.).

Кандидатурата се утвърждава на заседание на УС на СФСМВР.

Допустими кандидати:
- пълнолетни лица, които не са осъждани и за които СД, направило предложението, гарантира, че за тях няма негативни данни;
- лица, служители в системата на сигурността (бивши и настоящи) - МО, ДАТО, МВР, МП;
- лица с висок обществен имидж (без фигури, занимаващи се с политическа дейност професионално).

Кандидатите трябва да са съгласни да дарят доброволно сума, не по-малка от размера на годишен членски внос в СФСМВР (съгласно утвърден към момента на подаване на документите базов такъв, по Устав на СФСМВР). Така дарените средства се използват от УС на СФСМВР за благотворителност или целево, по волята на дарителя.

Симпатизантството към СФСМВР е доброволно и индивидуално и не създава никакво предимство.

Права:
- Издаване на карта (пластика), удостоверяваща симпатизантство към СФСМВР;
- Ползване на сим карта (един брой), към мобилен оператор, с който СФСМВР има договорни отношения, чиято фактура е задължен да заплаща ежемесечно;
- Ползване на отстъпки, предоставяни от контрагенти, които са предоставили преференциални цени на Федерацията (по усмотрение на УС на СФСМВР);
- Закупуване на рекламни артикули на Федерацията.

Задължения:
- С действия или бездействия да не злепоставя или уронва престижа на СФСМВР;
- Да извърши дарение по благотворителна кампания на СФСМВР.

Прекратяване/ отнемане статута на симпатизант:
- Когато повече от 1 (една) година не е направено дарение по благотворителна инициатива на СФСМВР;
- По решение на УС на СФСМВР;
- С едностранно волеизявление до УС.

При прекратяване/отнемане статута на симпатизант, не се възстановява внесената до този момент сума.
При прекратяване/отнемане статута на симпатизант, издадената симпатизантска карта се връща на СФСМВР.