МВР

СФС в МВР

 

Членство в СФСМВР
Членуването във Федерацията се осъществява на доброволен принцип

Членовете на Федерацията могат да бъдат колективни или индивидуални, като колективните членове могат да имат качеството на пълноправни или асоциирани.
Пълноправни колективни членове на Федерацията са учредените в МВР синдикални дружества и Организации/ЮЛНЦ отговарящи на изискванията на закона и този Устав.
Индивидуални пълноправни членове са физически лица, отговарящи на условията по чл.1, ал.1 от Устава на СФСМВР, регистрирани и членуващи в пълноправен колективен член на Федерацията.
Асоциираните колективни членове имат статут на наблюдатели във Федерацията и нямат право да участват в ръководните и органи.
Условията на които следва да отговарят индивидуалните членове на асоциираните членове на Федерацията могат да бъдат определяни в договора или друг асоцииращ ги документ.
Представителите на лицата по чл.10, ал.5 от Устава на СФСМВР, могат да присъстват на заседанията на ръководните органи на Федерацията (УС, ФС и НК) като гости, с право на съвещателен глас.
Приемането на членове става въз основа на подадено писмено заявление до Управителния съвет (УС) на СФСМВР за колективно членство и до ръководството на колективен член при индивидуално членство.
В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устава на Федерацията, както и че лицето не е изключен член на Федерацията по реда на чл. 15, т. 5 от Устава на СФСМВР.
Организациите, кандидати за членство във Федерацията, регистрират заявление и устройствените си документи в УС, включително - удостоверение за актуално състояние (ако имат самостоятелна съдебна регистрация) и декларират съответствиена на учредителните им документи с разпоредбите на Устава на Федерацията.
Приема на организации (ЮЛНЦ) със самостоятелна съдебна регистрация, се извършва след извършена проверка от ФКК (по ред определен от ФС или НК), и официално писмено становище за съответствие на организацията кандидат с Устава на Федерацията.
УС и ръководството на колективния кандидат член разгледдат постъпилите заявления на следващото си заседание, като УС може:
- да приеме колективния кандидат за пълноправен или асоцииран член;
- да откаже приемането;
- да отложи приемането до първия ФС или НК;
Отказа на УС за прием на кандидат за колективен член на Федерацията, може да се обжалва пред по-висш орган на Федерацията - ФС или НК. Повторен отказ не подлежи на обжалване.
За начална дата за възникване на членство в организацията се счита решението на органа, от която дата възниква и задължението за заплащане на членски внос за пълноправните или такса за асоциираните.
За удостоверяване на индивидуалното членство се издава поименна членска карта, която е собственост на Федерацията и подлежи на незабавно връщане след прекратяване на членството.
Учредяването на клонове или юридически лица в СФСМВР става с решение на УС, ФС или НК, като техните права, задължения и функции не могат да противоречат на настъоящия Устав и се уреждат с правилник приет от ФС или НК, с които се определя и структурата им.Права

Правата на индивидуалните членове на Федерацията се определят от качеството на колективния, чрез който членуват.
Всеки пълноправен член на Федерацията има право:
• Да участва в управлението на Федерацията.
• Да бъде информиран за нейната дейност.
• Да избира и бъде избиран в нейните ръководни и контролни органи.
• Да бъде подпомаган от Федерацията при съдебни производства за защита на правата му по чл. 1, ал. 1 от Устава.
• Да внася предложения за изменения и допълнения на Устава.
• Да получава юридическа, финансова и организационна помощ.
• Да се ползува от имуществото на Федерацията и от резултатите от дейността й.
• Да осъществява контрол върху работата на органите на управление.
• Да прекрати по свое желание членството си във Федерацията.
Член на СФСМВР, който членува и в други юридически лица, които не са част от Федерацията и имат същата или сродна цел, не може да бъде избиран в нейните ръководни и контролни органи.
Асоциираните колективни членове, както и техните индивидуални членове имат права съгласно асоцииращият ги договор или споразумение.
За изключителен принос към развитието на синдикализма в системата на правоохранителните органи, в борбата с престъпността или за издигането на социалния и обществен статус на служителите в МВР Националната конференция (НК) по предложение на УС при явно гласуване с обикновено мнозинство може да награждава български и чужди граждани.
Наградените лица, които са членове на Федерацията, получават в удостоверение на това си качество знак и грамота.
Наградените, които не са членове на Федерацията, получават в удостоверение на това си качество специална карта, знак и грамота. Задължения

Всеки член на Федерацията е длъжен:
• Да спазва Устава на Федерацията и правилниците.
• Да не уронва виновно, с действия или бездействия интересите или престижа на Федерацията, на нейните органи или членове.
• Да дава своя принос за постигане целите на Федерацията.
• Да съдейства за издигане обществения авторитет на Федерацията.
• Да изпълнява и съдейства за осъществяване изпълнението на решенията на ръководните и контролни органи на Федерацията.
• Да информира своевременно компетентните органи на Федерацията за нарушения на Устава и етичните норми за поведение от членове, уронващи престижа на Федерацията.
• Да заплаща редовно членския си внос или такса за асоциираните членове.Прекратяване на членство


Членство във Федерацията се прекратява:
С едностранно волеизявление до УС - при колективно членство или с едностранно волеизявление до ръководството на колективния член - при индивидуално членство. Воляизявлението се прави в писмена форма, по образец, утвърден от УС на СФСМВР.
При смърт или поставяне под пълно запрещение.
С прекратяване на Федерацията.
С прекратяване на служебното или трудово правоотношение с МВР.
С отпадане поради неплащане на повече от три месеца за календарна година на членски внос и такса, по неуважителни причини. С изключване, при неспазване разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на НК, на ФС или на УС, както и при други нарушения, които увреждат или уронват престижа на Федерацията.
С прекратяване на договора или друг акт, с което лицето е асоциирано като член.
С прекратяване на юридическото лице членуващо във Федерацията.
При неизпълнение на споразумение или друг присъединителен документ, за колективните членове.
Решението за отпадане на колективен член се взема от УС, а решение за отпадане на индивидуален член се взема от колективния член, в който членува и не може да се обжалва.
Изключването на колективен пълноправен член може да се осъществи за допуснати нарушения на чл.14, от Устава и се извършва по предложение на колективен член, УС или ФКК на Федерацията, отправено до НК. НК разглежда в началото на първото си заседание, след избора на председателстващ, постъпилите предложения за изключване и дава възможност на представител на предложения за изключване колективен член да защити позиция на същия. Решението за изключване се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати и е окончателно. Делегатите на изключения колективен член, както и членовете на УС и ФКК, които са и членове на същия, напускат НК незабавно след изключването. В случай, че председателстващият НК е от състава на изключения колективен член, НК избира нов председателстващ.
Изключването на индивидуален пълноправен член може да се осъществи за допуснати нарушения на чл.14, от Устава и се извършва по предложение на колективен или индивидуален член или национален орган на Федерацията, отправено до ръководството на колективния член, в който членува същият. Ръководството на колективния член разглежда предложението за изключване на следващото си заседание. На предложения за изключване член се дава възможност да представи позиция по случая. Решението на ръководството на колективния член може да се обжалва пред УС, а решението на УС - пред ФС и НК от предложения за изключване член и от направилия предложението. В случай на обжалване на решиние пред НК се прилага реда на чл.15а, ал.1 от Устава. Обжалването не спира действието на решението на съответния орган.
Решенията на УС за изключване на колективни или индивидуални членове могат да бъдат обжалвани пред ФС или НК.
Член на УС или ФКК може да бъде изключен от ръководството на колективния член след отстраняването му от съответния орган.
Член който е изключен или чието членство е прекратено, не може да иска възстановяване на направените от него членски вноски.
Член който е изключен, не може да бъде приеман за член на Федерацията, преди да са изтекли 2 /две/ години от изключването му. За дата на изключване се приема датата, на която е взето последното решение за изключване..