МВР

СФС в МВР

 

За СФСМВР

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР - СФСМВР
TRADE UNION FEDERATION OF THE EMPLOYEES IN THE MINISTRY OF INTERIOR - TUFEMI
СФСМВР е най-голямата синдикална организация в МВР,
член на Европейският полицейски съюз (EPU).

Основана е през февруари 2009г, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008г. В момента в СФСМВР членуват 7123 служители на МВР – както полицаи, пожарникари и спасители, така и държавни служители и лица работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейности в МВР.
Цели

Синдикалната федерация на служителите в МВР има за своя основна цел отстояването и защитата на основните социално икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряване на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна.Задачи и средства

За постигане на целите си, Федерацията си поставя следните задачи:
1./ Водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на МВР, или органа по назначаване и органите на изпълнителната власт;
2./ Сключване на колективни трудови договори с работодателя и колективни споразумения с органа по назначаване;
3./ Синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността;
4./ Организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия;
5./ Оказване на материална, морална, правна и друга специализирана помощ на своите членове и техните семейства;
6./ Изследване и адаптиране на трудовото и социално законодателство към стандартите и практиките на Европейския съюз;
7./ Разработване на национални и международни програми и проекти в сферата на индустриалните отношения, служебните отношения, социалното осигуряване, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция;
8./ Установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми;
9./ Представителство и защита на своите членове пред работодателя, органа по назначаване, изпълнителната и съдебна власт, държавната и общинска администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизнено равнище;
10./ Поставяне на искания към работодателя и органа по назначаване за осигуряване на условия за отдих и почивка на членовете си;
11./ Провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност;
12./ Организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от Устава, които не противоречат на действащото законодателство.СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.


Управителен съвет:

Федеративна контролна комисия:

Членство в СФСМВР:

Документи за членство и учредяване на синдикално дружество на СФСМВР