МВР

СДВР

 

Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР-МВР, находяща се в гр. София, ул. "Антим I" № 5

05 сеп 2019


Решение за откриване на процедура за обществена поръчка "Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР - МВР, находяща се в гр. София, ул. "Антим I" № 5
Обявление за поръчка
Документация
Техническа спецификация по обособена позиция № 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация по обособена позиция № 2 - Приложение № 2
ЕЕДОП - 1
ЕЕДОП - 2
Количествено-стойностна сметка за ОП - 1 - Образец № 3.1.1
Количествено-стойностна сметка за ОП - 2 - Образец № 3.2.1

Част "Архитектура": Обяснителна записка 
                                   Арх. 1
                                   Арх. 2
                                   Арх. 3
                                   Арх. 4
                                   Арх. 5
                                   Арх. 6
                                   Арх. 7
                                   Арх. 8
Част "Конструкции": Конструктивно становище
                                   Констр. становище - обрушвания
Част "Водопровод и Канализация": Обяснителна записка В и К
                                                           В и К - 1
                                                           В и К - 2
Част "Електрозахранване": Обяснителна записка - част Електро 
                                                Електро 1
                                                Електро 2
                                                Електро 3
                                                Електро 4
                                                Електро 5
Част ОВК :  Обяснителна записка - ОВК
                     ОВК 1
                     ОВК 2
Част "Безопасност при пожари": Обяснителна записка - ПИС
                                                        ПИС
Част "Видеонаблюдение": Обяснителна записка - Видеонаблюдение
                                              СКДВ

Уточнение 16.09.2019 г.
Уточнение 27.09.2019 г.
Уточнение 1 - 04.10.2019 г.
Уточнение 2 - 04.10.2019 г.
Уточнение 3 - 04.10.2019 г.
Уточнение 4 - 04.10.2019 г.
Уточнение 5 - 04.10.2019 г.
Уточнение 6 - 04.10.2019 г.
Уточнение 7 - 04.10.2019 г.
Уточнение 8 - 04.10.2019 г.

Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Съобщение до участниците за удължаване срока на валидност на представените оферти
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Протокол № 4
Доклад за работата на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите
Решение за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти
Обявление за възложена поръчка по ОП 2
Договор по ОП 2
Приложение 1 - Техническа спецификация
Приложение 2 - Техническо предложение
Приложение 3 - Ценово предложение

Прикачени документи Договор с приложения и Обявление за възложена поръчка   (rar - 24,71MB) - 18 яну 2021 16:29

 18 януари 2021 | 16:30