МВР

СДВР

 

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия

02 апр 2020

02351-2020-0003

“Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР“

по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”

Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”

    В изпълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 20202 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., изм. и доп. ДВ бр. 34 от 09.04.2020 г. и методически указания с рег. №№ МУ-4/09.04.2020г. и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенцията за обществени поръчки, Ви уведомяваме, че СДВР ще удължи срока за получаване на оферти с Обявление за изменение или допълнителна информация, което ще се публикува на страницата на обществената поръчка в Профила на купувача. Получените до момента оферти се приемат за редовно подадени.

С оглед спазването на наложените в Р. България противоепидемични мерки присъстващите на отварянето на офертите следва да разполагат с лични предпазни средства.

 

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Документация
Техническа спецификация по обособена позиция № 1 с приложение № 1а и количества консумирана ел. енергия
Техническа спецификация по обособна позиция № 2 с приложение № 2а и количества консумирана ел. енергия
еЕЕДОП
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Протокол 1
Протокол 2
Доклад
Решение за определяне на изпълнители
Обявление за възложена поръчка
Договор за обособена позиция № 1
Приложения №№ 1, 2 и 3 към договора по об. позиция № 1
Приложение към ТП за об. позиция № 1
Приложения № 4 и № 5 по обособена позиция № 1
Договор за обособена позиция № 2
Приложения №№ 1, 2 и 3 към договор по об. позиция № 2
Приложение към ТП за об. позиция № 2
Приложения № 4 и № 5 по обособена позиция № 2

Прикачени документи Обявление за изменение   (pdf - 934,00KB) - 05 апр 2021 15:24
Допълнително споразумение   (pdf - 968,00KB) - 05 апр 2021 15:23
Образци, приложения към документацията   (docx - 40,00KB) - 03 апр 2020 11:33
Проект на договор по обособена позиция № 1   (docx - 70,00KB) - 03 апр 2020 12:02
Проект на договор по обособена позиция № 2   (docx - 62,00KB) - 03 апр 2020 12:03

 05 април 2021 | 15:25