МВР

СДВР

 

Доставка на груб, тревен и зърнен фураж за служебни коне на Столична дирекция на вътрешните работи

21 май 2019

Обявление за поръчка
Решение за откриване на процедура
Документация
ЕЕДОП - Образец № 1
Протокол № 1
Решение от 11.07.2019 г.
Прикачени документи Техническо предложение - Образец № 2   (docx - 18,00KB) - 28 май 2019 14:31
Ценово предложение - Образец № 3   (docx - 16,00KB) - 28 май 2019 14:33
Декларация - Образец № 4   (docx - 15,00KB) - 28 май 2019 14:32
Декларация - Образец № 5   (docx - 14,00KB) - 28 май 2019 14:32
Декларация - Образец № 6   (docx - 15,00KB) - 28 май 2019 14:32
Договор слама 2019 - проект   (doc - 53,00KB) - 28 май 2019 14:29
Договор сено 2019 - проект   (doc - 58,00KB) - 28 май 2019 14:29
Договор овес 2019 - проект   (doc - 54,00KB) - 28 май 2019 14:29

 11 юли 2019 | 10:55