МВР

СДВР

 

Доставка на груб, тревен, зърнен и комбиниран (екструдиран) фураж за служебни коне към отдел "Специализирани полицейски сили за опазване и възстановяване на обществения ред (ОСПСОВОР) при СДВР

10 юни 2020


02351-2020-0004

Доставка на груб, тревен, зърнен и комбиниран (екструдиран) фураж за служебни коне към отдел "Специализирани полицейски сили за опазване и възстановяване на обществения ред" /ОСПСОВОР/ при Столична дирекция на вътрешните работи  /СДВР/ по четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: "Балирана пшенична слама"
Обособена позиция № 2: "Балирано ливадно сено"
Обособена позиция № 3: "Овес"
Обособена позиция № 4: "Комбиниран (екструдиран) фураж"


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Документация за участие в процедура за възлагане на общ. поръчка по реда на ЗОП - публично състезание
Техническа спецификация за всички обособени позиции
еЕЕДОП
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Протокол № 1
Протокол № 2
Решение
Обявление за възложена поръчка - прекратяване по обособени позиции № 1, 3 и 4
Договор
Приложения към договора
Обявление за възложена поръчка
Обявление за приключване на договор

Прикачени документи Образец 1   (docx - 37,00KB) - 10 юни 2020 10:27
Образец 3.1   (docx - 31,00KB) - 10 юни 2020 10:27
Образец 3.2   (docx - 30,00KB) - 10 юни 2020 10:28
Образец 3.3   (docx - 30,00KB) - 10 юни 2020 10:28
Образец 3.4   (docx - 31,00KB) - 10 юни 2020 10:28
Образец 4   (docx - 35,00KB) - 10 юни 2020 10:29
Проект на договор за обособени позиции №№ 1 и 2 Приложение № 2.1   (doc - 136,00KB) - 10 юни 2020 10:29
Проект на договор за обособени позиции №№ 3 и 4 Приложение № 2.2   (doc - 137,00KB) - 10 юни 2020 10:30

 20 октомври 2020 | 17:16