МВР

СДВР

 

Правила за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация

Обществена информация се предоставя въз основа на постъпило писмено заявление по чл. 24 от ЗДОИ, което, съгласно чл. 25, ал. 1, задължително съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Постъпилите заявления, които не съдържат данните по т. 1, 2 и 4, се оставят без разглеждане.

Писмени заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация се приемат в СДВР, отдел „Пътна полиция” (ОПП) или в съответното районно управление (РУ).

Писмени заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация се приемат:
- на място, в приемната за граждани на СДВР, ОПП или РУ;
- по пощата на съответния адрес, информация за който може да се получи на сайта на СДВР sdvr.mvr.bg (в директория „Структура” – за ОПП и 01-09 РУ).

Формата за предоставяне на обществена информация се определя с решение за всеки конкретен случай и е съобразена с посочената от заявителя форма, която съгласно ЗДОИ може да бъде:
- преглед на информацията – оригинал или копие;
- копия на хартиен носител;
- копия на технически носител;
- устна справка.

Достъп или отказ от предоставяне на обществена информация се осъществява след издадено решение или уведомление по чл. 28 от ЗДОИ от директора на Столична дирекция на вътрешните работи, като екземпляр от него се изпраща и на заявителя.

В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация, задължително се посочват:
- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
- срокът, в който е осигурен достъп;
- структурата или служителя, които ще я предостави;
- мястото на предоставяне;
- формата;
- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация;
- редът за обжалване.

Връчването на решението за достъп до обществена информация се осъществява лично срещу подпис на заявителя върху копие на същото, или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Сроковете за разглеждане на постъпилите заявления и предоставяне на достъп до обществена информация са съгласно определените в Раздел ІІ от ЗДОИ.

Достъп до обществена информация се предоставя от определен служител на съответната структурата и на място, посочено в решението.

При поискване от страна на заявителя се изготвя писмена справка за определянето на разходите и му се предоставя. Справката се изготвя в два екземпляра, като единия се предоставя срещу подпис на заявителя, а другия се съхранява заедно с копието на решението, в структурата, предоставила достъпа до обществена информация.

Обществена информация се предоставя след представяне от заявителя на платежен документ за заплащане на определените разходи.

Заплащането се извършва на каса в СДВР или чрез банков превод по

сметка на СДВР в БНБ - ЦУ:
IBAN: BG97 BNBG 9661 3100 1570 01;
BIC: BNBGBGSD.


При предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и служителя, предоставящ исканата информация. Протоколът се изготвя в два/три екземпляра – по един за двете страни и финансовата служба (при заплащане на дължимата сума на място).

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

Със заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. са определени нормативите за разходи при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, според вида на носителя.

Ежегодно, на интернет страницата на СДВР се публикува отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това.