МВР

СДВР

 


    Лицензи и контрол на частната охранителна дейност

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОТДЕЛ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"

ГРУПА "ЛИЦЕНЗИ И КОНТРОЛ НА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ"


                        
         служебен  телефон:  02/9820068 и 02/9820383

         ПРИЕМНО ВРЕМЕ:   всеки работен ден от 15,00 ч. до 16,30 ч.  в  СДВР,  ул. "Антим І" № 5, вход 1Описание на услугите по ЧОД, съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл. 16 от Наредбата за административно обслужване
Description of the services in the field of Private Security Services (PSS), according to the requirements of Annex № 3 to Article 16 of the Ordinance/Regulation on Administrative ServicesИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В МВР ПО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ДВ, БР. 27 ОТ 1998 Г.)

В сила от 12.06.2018 г.   /Обн. ДВ бр. 49 от 12 Юни 2018г./

 

          МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 10б, ал. 3 след думите "на основание чл. 24б, 24и" се поставя запетая и се добавя "24к".

§ 2. В чл. 26, т. 3 - 5 след думите "регистрационен номер" се добавя "за автомобили".

§ 3. Член 57 се изменя така:

"Чл. 57. (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се събират следните такси:

1. за лична охрана на физически лица:

    а) на територията на отделна област - 1600 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 6000 лв.;

2. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:

    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 1500 лв.;

3. за сигнално-охранителна дейност:

    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 1500 лв.;

4. за самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност:

    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 2000 лв.;

5. за охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали:

    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 1000 лв.;

6. за охрана на урбанизирани територии:

    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 1000 лв.;

7. за охрана на мероприятия:

    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 3000 лв.;

8. за охрана на ценни пратки и товари:

    а) на територията на отделна област - 1600 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 6000 лв.;

9. за охрана на селскостопанско имущество:

    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 1000 лв.

(2) За издаване на дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.

(3) За издаване на допълнение към лиценза се събира такса 150 лв."

Заключителни разпоредби

§ 4. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

СМЕТКА

Главна дирекция "Национална полиция" - МВР
IBAN: BG69 BNBG 9661 3100 1544 01
BIC на БНБ - BNBGBGSD

 

    Електронни адреси за изпращане на уведомителни  писма съгласно чл. 51 и чл. 52 от ЗЧОД

                     1.  [email protected]

                   2.  [email protected]

                   3.  [email protected]

                   4.  [email protected]

                   5.  [email protected]

                   6.  [email protected]

                   7.  [email protected]

                   8.  [email protected]

                   9.  [email protected]

                   10. [email protected]

 

     Закон за частната охранителна дейност (pdf - 456 k)
Наредба 8121з-610/11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на ЗЧОД (pdf - 89 k)
Наредба 8121з-611/11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите (pdf - 138 k)