МВР

СДВР

 

Лицензи и контрол на частната охранителна дейност

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОТДЕЛ “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”

 

ГРУПА

“ЛИЦЕНЗИ И КОНТРОЛ НА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”
                        
               служебен  телефон:  02/9820068 и 02/9820383
 мобилен телефон:  0887599079

 

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ:
- за подаване на документи за получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 15 от ЗЧОД от търговци и юридически лица регистрирани на територията на СДВР;
- за подаване на  уведомления /списъци/ за сключени договори за охрана и снети обекти от охрана в изпълнение изискванията на чл. 24, ал. 3 от ЗЧОД за територията на СДВР;
- за подаване на уведомления /списъци за сключени трудови договори и прекратени трудови правоотношения с охранители, съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗЧОД за територията на СДВР.   

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

-  всеки работен ден от 15,00 ч. до 16,30 ч.  в  СДВР,  ул. “Антим І” № 5, вход 1

 

   

 

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

 

За получаване на лиценз се подава писмено искане /приложение 1/ до  директора на Главна дирекция "Национална полиция" чрез директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е седалището на търговеца или юридическото лице с приложени документи по чл. 15 от Закона за частната охранителна дейност.

 

 

“Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) За получаване на лиценз за извършване на дейности по чл. 5, ал. 1 лицата подават писмено искане до компетентния орган.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) удостоверение за актуално състояние за юридическите лица с нестопанска цел, копие от акта за вписване в съответния регистър по националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в легализиран превод на български език;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество, или юридическо лице нямат задължения;

4. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) декларация, че търговецът или юридическото лице няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;

5. образци на лична идентификационна карта, отличителен знак или униформено облекло;

6. документ за внесена държавна такса.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) Освен документите по ал. 2 физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество прилагат допълнително:

1. свидетелство за съдимост;

2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер;

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.)

4. медицинско удостоверение, че лицата не страдат от психически заболявания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) В искането по ал. 1 се посочва единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Към искането по ал. 1 търговците, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, прилагат документи, еквивалентни на посочените в ал. 2 и 3, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 43 от 2011 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Обстоятелството по ал. 3, т. 2 се проверява и служебно.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 43 от 2011 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Лицензите по ал. 1 се издават по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.“

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Исканията за издаване на лицензи по чл. 14 се подават до директора на Главна дирекция "Национална полиция" чрез директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е седалището на търговеца или юридическото лице.

 

 

 

СМЕТКА

Главна дирекция "Национална полиция" - МВР
IBAN: BG69 BNBG 9661 3100 1544 01
BIC на БНБ – BNBGBGSD

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В МВР ПО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 57. (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се събират следните такси:

 

1.

за лична охрана на физически лица:

 

а)

на територията на отделна област

1 500 лв.;

б)

на територията на цялата страна

5 000 лв.;

2.

за охрана на имуществото на физически или юридически лица:

 

а)

на територията на отделна област

1 500 лв.;

б)

на територията на цялата страна

5 000 лв.;

3.

за охрана на мероприятия:

 

а)

на територията на отделна област

1 500 лв.;

б)

на територията на цялата страна

5 000 лв.;

4.

за охрана на ценни пратки и товари:

 

а)

на територията на отделна област

1 500 лв.;

б)

на територията на цялата страна

5 000 лв.;

5.

(доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) самоохрана на имущество на търговци или юридически лица:

 

а)

на територията на отделна област

700 лв.;

б)

на територията на цялата страна

3 000 лв.

 

 

(2) За издаване дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В МВР ПО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Примерни образци:

- Образец 1  (doc - 32k) - Искане за издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност (чл.15, ал.1 от ЗЧОД)

- Образец 2  (doc - 27k) - Декларация, че търговецът или юридическото лице няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове (чл.15, ал.2, т.4 от ЗЧОД)

 

Закон за частната охранителна дейност (pdf - 213k)