МВР

СДВР

 

Отдел "Миграция" към Столична дирекция на вътрешните работи

Отдел "Миграция" при Столична дирекция на вътрешните работи е специализирано структурно звено за регулиране на миграционните процеси и осъществяване на административен контрол върху пребиваването на чужденци на територията на СДВР.

e-mail: [email protected]


Закон за чужденците в Република България
Съгласно § 11 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в Закона за чужденците в Република България се правят следните допълнения:
  - В чл. 24 се създава ал. 13: "Чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение, като срокът на обявеното извънредно положениене се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявеното извънредно положение, може да влезе на територията на Република България без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение."
  - В чл. 40, ал. 1, т. 6 след думите "в случаите на" се добавя "обявено извънредно положение или на", а след думите "13 и 16" се добавя "за срока на обявено извънредно положение не се счита за отсъствие отсъствието на чужденеца, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, от територията на държавите - членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца".

 

Държавните такси по Тарифа № 3 и Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, могат да бъдат заплатени чрез ПОС терминал на гишетата на отдел „Миграция”, както и по банков път на

IBAN : BG97-BNBG-9661-3100-1570-01 при БНБ

BIC: BNBGBGSD - разрешен срок на пребиваване и издаване на български личен документ

IBAN : BG10 BNBG 9661 3000 1343 01 при БНБ – ЦУ  

BIC: BNBGBGSD - заплащане на такса за виза на основание чл.11, ал.5 от ППЗЧРБ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

I. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:

Желаят да извършват работа като командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика

Чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ

Чл. 14 (1) и Чл. 15 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Заверено копие на разрешението за работа, издадено от Агенцията по заетостта.
 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв. 

 

II. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани, поддържани за срока на пребиваването

чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 16 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8.Отдел "Миграция" при СДВР прилага получени по служебен път справка за актуално състояние от търговския регистър, справка и/или информация за наличието или липсата на задължения на търговеца, както и на физическите лица - управители или съдружници, и:
   - в случаите на първоначално подаване - справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време от осигурител - местно лице, за всеки чужденец, възползвал се от право на пребиваване, която включва обобщена справка за работодател за период, или
    - в случаите на подновяване на разрешението - справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на пълно работно време от осигурител - местно лице, за всеки чужденец за предходните шест или дванадесет месеца.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.


III. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна

чл. 24, ал. 1, т. 4 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 17 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Документ, удостоверяващ, че е специалист, пребиваващ в страната по силата на международен договор, по който Република България е страна;

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

IV. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване

чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 18 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Документи, удостоверяващи наличието на основание за разрешаване на постоянно пребиваване;
9. Удостоверение за сключен граждански брак или препис от акт за сключен граждански брак;
10. Удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за придобито право на постоянно пребиваване от съпруг/съпруга;
11. За целите на ал. 1, т. 1 чужденецът от български произход прилага и удостоверение за раждане. 

Такси: за исканата услуга - без такса
при предоставяне - до 6 месеца - 10 лв.
                                  до 1 година - 25 лв.

 

V. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Представители на чуждестранни търговски дружества,

чл. 24, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 19 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата, издаден не по-рано от един месец преди представянето му; в който трябва да е посочено, че са изпълнени обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв. 

 

VI. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Финансово-осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин
чл. 24, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 20 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Удостоверение за раждане на низходящия.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

VII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Постъпили на продължително лечение.

чл. 24, ал. 1, т. 8 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 21 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Удостоверение от лечебно заведение с посочен план за лечение и възстановяване.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

VIII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване
чл. 24, ал. 1, т. 9 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 22 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Документ за акредитация, издаден от Министерството на външните работи.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

  

IX. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Пенсионно осигурени
чл. 24, ал. 1, т. 10 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 23 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че е пенсионно осигурен;
9. Документ, издаден от банка на територията на Република България, удостоверяващ, че има налична сметка, по която ще се получават съответните преводи от пенсията.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 

X. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване, както и на чужденец, получил международна закрила.

чл. 24, ал. 1, т. 13 и т. 22 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 24 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
(по т. 22 с изключение на лицата, които притежават статут на лица без гражданство в Република България)
8. Удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане;
9. Медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 от ЗЧРБ.
 

Такси: за исканата услуга по чл. 24, ал. 1, т. 13  – без такса.
при предоставяне - до 6 месеца - 150 лв.
                                  до 1 година - 150 лв.

Такси: за исканата услуга по чл. 24, ал. 1, т. 22  – 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година  - 500 лв.

 

XI. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Други членове на домакинството на чужденец по чл. 23а, ал. 3 или негови частни домашни помощници;

чл. 24, ал. 1, т. 14 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 25 от ППЗЧРБ
 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Удостоверение за раждане;
9. Декларация и други сведения за наличието на обстоятелствата по фактическо извънбрачно съжителство.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 

XII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика

чл. 24, ал. 1, т. 15 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 26 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Заверено копие на разрешение за извършване на дейност на свободна практика, издадено от органите на Министерството на труда и социалната политика;

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

XIII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Желаят да извършват дейност с нестопанска цел или са получили положително становище от дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет в качеството им на чуждестранни религиозни служители;

чл. 24, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ
чл. 14 (1) и чл. 27 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Заверено копие от разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел, издадено от Министерството на правосъдието.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 

XIV. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Получили статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора

чл. 24, ал. 1,т. 17 от ЗЧРБ
чл. 14. (1) и чл. 28 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Необходими документи:
1. Писмо от компетентен държавен орган, потвърждаващо наличието на обстоятелствата за предоставяне на статут на специална закрила,
2. Документ за платена държавна
 

XV. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Членове на семейството на български гражданин

чл. 24, ал. 1,т. 18 от ЗЧРБ
чл. 14. (1) и чл. 29 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане;
9. Копие от личната карта на българския гражданин;
10. Документи за наличието на родствени връзки по чл. 2, ал. 6 от ЗЧРБ;
11. Медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи.

Такси: за исканата услуга – без такса
при предоставяне - до 6 месеца - 150 лв.
                                  до 1 година -  150 лв.

 

XVI. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Вложили са сума не по-малка от 600 000 лв., за придобиване на недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума и в резултат на това дружеството е придобило недвижими имоти в страната.

Чл. 24, ал. 1,т. 19 от ЗЧРБ
Чл. 14. (1) и Чл. 29а от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. удостоверителен документ от българска лицензирана кредитна институция за постъпването на сума, не по-малка от 600 000 лв., за придобиване право на собственост от чужденеца върху недвижими имоти на територията на страната или за участие в капитала на съответното търговско дружество; при ползването на заемни средства - и удостоверителен документ от кредитна институция за непогасена част от заема не повече от 25 на сто;
9. документ за собственост на недвижимите имоти на територията на страната на чужденеца или на търговското дружество;
10. справка за разходите на търговското дружество за придобиване на недвижими имоти за периода след внасяне на сумата по т. 2 в капитала на търговското дружество, придружена с копия на договори за покупко-продажба (разходооправдателни документи), копие от инвентарната книга или амортизационен план, доказващо заприходяването на дълготрайни материални активи, или друг документ, удостоверяващ стойността и вида на придобитите нови недвижими имоти след влагането на сумата по т. 1.;

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                 до 1 година - 500 лв.

 


XVII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Вложили са сума не по-малка от 600 000 лв., за придобиване на недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума и в резултат на това дружеството е придобило недвижими имоти в страната.

чл. 24, ал. 1, т. 20 от ЗЧРБ
чл. 14. (1) и чл. 29б от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 


XVIII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Желаят да извършват доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Закона за младежта - по реда на чл.24о.

чл. 24, ал. 1, т. 21 от ЗЧРБ
чл. 14. (1) от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 


ХIХ. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
При прекратяване на брак поради развод или смърт службите за административен контрол на чужденците могат да издадат еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване на чужденец, който е получил разрешение за продължително или дългосрочно пребиваване на основание на ал. 1, т. 13 и 18, когато семейството е пребивавало непрекъснато и на законно основание на територията на Република България в продължение на най-малко две години.

чл. 24, ал. 5 от ЗЧРБ
чл. 14. (1)  и чл. 29в от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Документ за платена държавна такса;
3. Доказателства за осигурено жилище;
4. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
5. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Удостоверение за сключен брак или препис-извлечение от акт за сключен брак, съставени в Република България или в чужбина;
8. При прекратяване на брака със съдебно решение - препис-извлечение или пълен препис от акта за сключен брак, когато бракът е сключен в Република България; копие от съдебното решение - когато бракът е сключен в чужбина
9. Препис-извлечение от акт за смърт, съставен в Република България или в чужбина.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 


ХХ. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
При наличието на извънредни обстоятелства на членовете на семейството на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ чужденец и на членовете на семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 6, т. 1, 2 и 3 може да бъде издадено еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване.

чл. 24, ал. 7 от ЗЧРБ
чл. 14. (1)  и чл. 29г от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Документ за платена държавна такса;
3. Доказателства за осигурено жилище;
4. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
5. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7.  документи относно наличието на извънредни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ;

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 


ХХI. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Научни работници със сключен договор за разработване на научноизследователски проект с научноизследователска организация със седалище в Република България, включена в регистъра по чл. 7б, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания.

чл. 24б от ЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: 30 дни от подаване на заявлението. 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване  и виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ 2.
2. Доказателства за осигурено жилище;
3. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
4. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
5. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът
6. Договор, сключен с научноизследователската организация в Република България

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 110 лв.
                                  до 1 година - 110 лв.

 

ХХII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България

чл. 24в, ал.1 от ЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване

Срок за разглеждане: 14 дни от подаване на заявлението. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване  и виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ 2.
2. Доказателства за осигурено жилище;
3. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република; България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
4. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
5. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
6. Удостоверение, издадено от висшето училище, че чужденецът ще се обучава през съответната година.

Такси: за исканата услуга – без такса.
при предоставяне - до 6 месеца - 100 лв.
                                  до 1 година - 100 лв.

 

Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Чужденци от български произход, които са приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България

чл.24в, ал.3 от ЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване

Срок за разглеждане: 14 дни от подаване на заявлението. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване .
2. Доказателства за осигурено жилище;
3. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република; България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
4. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
5. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
6. Удостоверение, издадено от висшето училище, че чужденецът ще се обучава през съответната година.
7. Удостоверение за раждане или удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина

Такси: за исканата услуга – без такса.
при предоставяне - до 6 месеца - 10 лв.
                                  до 1 година -  25 лв.

 

Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
След приключване на обучението си като студент в редовна форма на обучение във висше училище в Република България и последвала регистрация в Агенцията по заетостта като търсещо работа лице.

чл.24в, ал.13 от ЗЧРБ

Срок за подаване: 30 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване

Срок за разглеждане: 30 дни от подаване на заявлението.

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване .
2. Доказателства за осигурено жилище;
3. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република; България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
4. документ от висшето училище за приключване на обучението си;

Такси: за исканата услуга – без такса.
при предоставяне - до 6 месеца - 100 лв.
                                  до 1 година -  100 лв.

 


ХХIII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Членове на семейството на дългосрочно пребиваващ чужденец

чл. 24е от ЗЧРБ
чл. 54 от ППЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни;
2. Доказателства за осигурено жилище;
3. Доказателства за достатъчни средства за издръжка;
4. Удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено по ЗЗО;
6. Медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 от ЗЧРБ.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 150 лв.
                                  до 1 година - 150 лв.

 

ХХIV. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Член на семейството на български гражданин, който е упражнил правото си на свободно движение и притежава валиден документ за пребиваване като член на семейство на гражданин на Съюза, издаден от друга държава - членка на Европейския съюз.

чл. 24м от ЗЧРБ 

Срок за подаване: до три месеца от датата на влизането на лицето в Република България

Срок за разглеждане: до три месеца от подаване на заявлението .

Необходими документи:
1. валиден паспорт;
2. документи за наличието на родствени връзки;
3. документ за платена държавна такса;
4. документи за законното пребиваване в другата държава членка;
5. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи от българския гражданин, в случаите, когато е приложимо;

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - 5 години - 7 лв.

 

ХХV. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Получили разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава -членка на Европейския съюз:

чл. 33а

Срок за подаване: три месеца от влизането на чужденеца на територията на Република България.

Срок за разглеждане: Заявлението се разглежда и решава в срок до четири месеца от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност или необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен до три месеца
 

Необходими документи:
1. Разрешение за работа в Република България - ако е работник или служител;
2. Документи, че има разрешение за извършване на дейност на свободна практика и разполага с необходимите финансови средства за упражняване на стопанска дейност - ако е самостоятелно заето лице;
3. Удостоверение от учебното заведение, че е приет за обучение за съответната учебната година - ако пребиваването е с цел обучение;
4. Документи относно обстоятелствата по чл. 24, ал. 2

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 ХХVI. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Членове на семейството на чужденец с дългосрочно пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, получил разрешение за продължително пребиваване в Република България

чл. 33г от ЗЧРБ

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Необходими документи:
1. Редовен документ за задгранично пътуване;
2. Документите по чл. 24, ал. 2 от ЗЧРБ, с изключение на документите за осигурено жилище;
3. Своето разрешение за дългосрочно пребиваване или разрешение запребиваване в другата държава - членка на Европейския съюз;
4. Доказателства, че са пребивавали в качеството си на членове на семейството на дългосрочно пребиваващ чужденец в другата държава - членка на Европейския съюз.

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.Такса за издаване на български лични документи, издавани на пребиваващи в Р. България чужденци
1. Обикновена поръчка - 45 лв.
2. Бърза поръчка - 90 лв.
3. Експресна поръчка - 225 лв.

 

 

 

СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА
/Правно основание в чл. 12, ал. 1 от ППЗЧРБ/

Първоначална процедура
1. Подаване на заявление от чужденеца с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на Р. България, комплектовано с изискваните документи по чл. 12, ал. 1 т. 1-6 от ППЗЧРБ:
1.1. копие на редовен документ за задгранично пътуване на члена на семейството със срок на валидност не по-малко от 6 месеца, считано от датата на подаване на заявлението със страниците на снимката и личните данни;
1.2. доказателства за осигурено жилище;
1.3. доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка за членовете на семейството, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
1.4. свидетелство за съдимост на члена на семейството, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението;
1.5. удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане;
1.6. документи относно обстоятелствата за издръжка на членовете на семейството и необходимостта от полагане на лични грижи поради здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 от ЗЧРБ.

2. Такса - 10 лв. при подаване на заявлението.
3. Отправяне на писмена покана до лицето по т. 1 на домашния му адрес за интервю и доокомплектоване на заявлението с липсващите документи.
4. Провеждане на интервю в служебно помещение.
5. Уведомяване на дирекция "Консулски отношения" - МВнР за взетото решение за събиране на семейството - в срок до 1 месец, съгласно изискването на чл. 12, ал. 5 от ППЗЧРБ.
6. Уведомяване - писмено на гише, на лицето по т. 1 за взетото решение за събиране на семейството по реда на АПК.

 

Последваща процедура след влизане на чужденеца - член на семейството в Р. България с виза тип "D"
1. Прилагане на ново заявление /Приложение № 3 от ППЗЧРБ/ от чужденеца, присъединяващ се към чужденеца с разрешен статут в Република България - без такса, с прилагане на следните документи:
- копие от националния паспорт;
- медицинска застраховка.
2. Провеждане на интервю с двамата чужденци в случай, че са съпрузи за установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 от ЗЧРБ /брак, сключен с цел заобикаляне нормите на режима за пребиваване/.
3. Определяне на срока на разрешеното пребиваване на чужденеца - член на семейството, при липса на основания за отнемане на предоставения статут - в срок до 3 дни.
4. Заплащане на държавна такса по Тарифа № 4 за предоставения срок на пребиваване.

 

  Харта на клиента

 

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за краткосрочни пътувания на чужденци в Република България се подава от:

● физическо лице - за частно посещение;
   - Приложение към чл. 17, ал. 2 - частно посещение

● физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон (ТЗ) - за бизнес пътуване;
   - Приложение към чл. 17, ал. 3 - търговски закон

● юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ) - за бизнес пътуване;
   - Приложение към чл. 17, ал. 4 - нестопанска цел

● представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) - за бизнес пътуване
   - Приложение към чл. 17, ал. 5 - чуждо юридическо лице

 

● ● ●

Поканата-декларация, изготвена от физическо лице за частно посещение на чужденец в Република България, се изготвя по образец съгласно приложение № 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (НУРИВОВР), заверена от нотариус и от органите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - декларация за имотно състояние на канещото лице;
 - удостоверение за доходи, издадено от местоработата на канещото лице (за последните 12 месеца) или копие от данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година, с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.
    - Декларация за имотно състояние
    - Удостоверение за доходи

 

● ● ●

Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по ТЗ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 4, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - удостоверение за актуално състояние на юридическото / физическото лице, издадено от Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър (срок на валидност до 3 месеца);
 - копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

● ● ●

Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНСЦ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 5, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);
 - копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице.

 

● ● ●

Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от ЗНИ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 6, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валид-ност до 3 месеца);
 - копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

 

● ● ●

Поканите-декларации се заверяват до 7 (седем) работни дни.

 

● ● ●

Поканите-декларации се попълват в 2 екземпляра и се подават и получават лично от канещото лице.

● ● ●

За заверка на поканите-декларации се заплаща такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ - ОБРАЗЕЦ (Приложение 3)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ - ОБРАЗЕЦ (Приложение 2)

МОЛБА - ОБРАЗЕЦ

ЗАЯЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВО - ОБРАЗЕЦ