МВР

СДВР

 

Отдел "Миграция" към Столична дирекция на вътрешните работи

Отдел "Миграция" при Столична дирекция на вътрешните работи е специализирано структурно звено за регулиране на миграционните процеси и осъществяване на административен контрол върху пребиваването на чужденци на територията на СДВР.

e-mail: [email protected]


Закон за чужденците в Република България
Съгласно § 11 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в Закона за чужденците в Република България се правят следните допълнения:
  - В чл. 24 се създава ал. 13: "Чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение, като срокът на обявеното извънредно положениене се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявеното извънредно положение, може да влезе на територията на Република България без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение."
  - В чл. 40, ал. 1, т. 6 след думите "в случаите на" се добавя "обявено извънредно положение или на", а след думите "13 и 16" се добавя "за срока на обявено извънредно положение не се счита за отсъствие отсъствието на чужденеца, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, от територията на държавите - членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца".

 

Държавните такси по Тарифа № 3 и Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, могат да бъдат заплатени чрез ПОС терминал на гишетата на отдел „Миграция”, както и по банков път на

IBAN : BG97-BNBG-9661-3100-1570-01 при БНБ

BIC: BNBGBGSD - разрешен срок на пребиваване и издаване на български личен документ

IBAN : BG10 BNBG 9661 3000 1343 01 при БНБ – ЦУ  

BIC: BNBGBGSD - заплащане на такса за виза на основание чл.11, ал.5 от ППЗЧРБХарта на клиента

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

I. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:

Желаят да извършват работа по трудово правоотношение
Чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ
 - В чл. 24 се създава ал. 13: "Чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение, като срокът на обявеното извънредно положениене се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявеното извънредно положение, може да влезе на територията на Република България без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение."
Чл. 14 (1) и Чл. 15 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Заверено копие на разрешението за работа, издадено от Агенцията по заетостта.
 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв. 

 

II. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред
Чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 16 от ППЗЧРБ
 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Документи за актуалното състояние, като:
   а) в случай на регистрация по Закона за търговския регистър актуалното състояние ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър въз основа на посочен единен идентификационен код (ЕИК), или
    б) удостоверение за актуално състояние - оригинал, или нотариално заверено копие, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди подаване на заявлението, ако е неприложима буква "а";
9. Удостоверение за наличието или липсата на задължения на търговеца, издадено от органите на Националната агенция за приходите (НАП);
10. Удостоверение за наетите по трудово-правоотношение десет български граждани от осигурител - чуждестранно лице, издадено от НАП;
11. Справка за актуално състояние за всички действащи трудови договори, издадена от НАП;
12. Обобщена справка за работодател за период, издадена от НАП.
 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

III. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Чуждестранни специалисти
Чл. 24, ал. 1, т. 4 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 17 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Документ, удостоверяващ, че е специалист, пребиваващ в страната по силата на международен договор, по който Република България е страна;
 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

IV. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване или са сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец
Чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 18 от ППЗЧРБ
 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Документи, удостоверяващи наличието на основание за разрешаване на постоянно пребиваване;
9. Удостоверение за сключен граждански брак или препис от акт за сключен граждански брак;
10. Удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за придобито право на постоянно пребиваване от съпруг/съпруга;

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

V. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Представители на чуждестранни търговски дружества,
Чл. 24, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 19 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата, издаден не по-рано от един месец преди представянето му;
9. Заверено копие на БУЛСТАТ.
 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв. 

 

VI. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Финансово-осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин
Чл. 24, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 20 от ППЗЧРБ
 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Удостоверение за раждане на низходящия.

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

VII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Постъпили на продължително лечение.
Чл. 24, ал. 1, т. 8 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 21 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Удостоверение от лечебно заведение с посочен план за лечение и възстановяване.

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

VIII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване
Чл. 24, ал. 1, т. 9 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 22 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"
 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Документ за акредитация, издаден от Министерството на външните работи.

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

  

IX. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Пенсионно осигурени
Чл. 24, ал. 1, т. 10 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 23 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че е пенсионно осигурен;
9. Документ, издаден от банка на територията на Република България, удостоверяващ, че има налична сметка, по която ще се получават съответните преводи от пенсията.

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 

X. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване
Чл. 24, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 24 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"
 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане;
9. Медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.
 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

XI. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Родители на чужденец или са във фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 22, ал. 3 от ЗЧРБ;
Чл. 24, ал. 1, т. 14 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 25 от ППЗЧРБ
 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Удостоверение за раждане;
9. Декларация и други сведения за наличието на обстоятелствата по фактическо извънбрачно съжителство.

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 

XII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика
Чл. 24, ал. 1, т. 15 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 26 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"
 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Заверено копие на разрешение за извършване на дейност на свободна практика, издадено от органите на Министерството на труда и социалната политика;
 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

XIII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието
Чл. 24, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 27 от ППЗЧРБ
 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Заверено копие от разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел, издадено от Министерството на правосъдието.

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 

XIV. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Получили статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора
Чл. 24, ал. 1,т. 17 от ЗЧРБ
Чл. 14. (1) и Чл. 28 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"
 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Писмо от компетентен държавен орган, потвърждаващо наличието на обстоятелствата за предоставяне на статут на специална закрила,
2. Документ за платена държавна
 

XV. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Членове на семейството на български гражданин
Чл. 24, ал. 1,т. 18 от ЗЧРБ
Чл. 14. (1) и Чл. 29 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"
 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане;
9. Копие от личната карта на българския гражданин;
10. Документи за наличието на родствени връзки по чл. 2, ал. 6 от ЗЧРБ;
11. Медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи.
 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

XVI. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Научни работници със сключено споразумение за научно-изследователска организация със седалище в Република България
Чл. 24б от ЗЧРБ
Чл. 14 от ППЗЧРБ
 

Срок за подаване: 7 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България

 

Срок за разглеждане: до 7 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с 14 дни, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок
 

Необходими документи:
1. Редовен документ за задгранично пътуване и подава:
2. Молба по образец;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Фотокопие от страницата на документа за задгранично пътуване снимката, личните данни, входната виза и щемпела от последното му влизане в страната;
5. Писмени доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната;
6. Заверено копие от споразумението за прием с научноизследователска организация, регистрирана в Република България по законоустановения ред.

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 

XVII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Приети за редовно обучение
Чл. 24в от ЗЧРБ
Чл. 14 (1) и Чл. 30, чл. 31 и чл. 32 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
- Приет за редовно обучение във висше училище
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка;
7. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът;
8. Удостоверение за приемането му за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието и науката, и удостоверение, издадено от висшето училище, че чужденецът ще се обучава през съответната година;
9. Доказателство за платена такса за записване във висшето училище, което се представя след влизане на лицето на територията на Република България с виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ.
За студентите, които при записване във висше училище се ползват от здравно осигуряване, не се изисква документът по т. 5

 

- Приет в качеството си на студент в друга държава-членка, освен документите посочени в т.1-7, прилага и:
1. Удостоверение, съдържащо информация относно цялостния процес на университетското образование, доказващо, че учебният курс допълва този, който вече е завършен, или
2. Документи, удостоверяващи участие в програма за обмен на ЕС или в двустранна програма, или приемането му в качеството на студент в дадена държава - членка на ЕС, за период минимум две години.
Документ по т. 2 не се прилага, когато в рамките на своя курс на обучение студентът е задължен да провежда част от занятията във висше училище, намиращо се на територията на друга държава - членка

 

- Приет като стажант без възнаграждение, прилага документите посочени в т. 1-7 и:
1. Удостоверение от изпращащото учебно заведение, че е стажант без възнаграждение
 

- Приет на територията на страната за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен, прилага:

1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване;
2. Виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ;
3. Документ за платена държавна такса;
4. Удостоверение за прием на територията на страната за обучение в средната степен на образование;
5. Доказателства за участие в програма за ученически обмен;
6. Документи, издадени от организацията за ученически обмен, гарантиращи покриване на разходите му за съществуване, обучение, здраве и завръщане;
7. Документи, удостоверяващи приема на ученика за целия срок на пребиваването му от семейство, отговарящо на определените условия и подбрано в съответствие с правилата на програмата за ученически обмен, в която участва;
8. Нотариално заверена декларация за съгласие на родителите, настойниците или попечителите.

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 

XVIII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Членове на семейството на дългосрочно пребиваващ чужденец
Чл. 24е от ЗЧРБ
Чл. 54 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"
 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Документ за платена държавна;
2. Копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни;
4. Доказателства за осигурено жилище;
5. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по- малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;
6. Удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане;
7. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е здравно осигурено по ЗЗО;
8. Медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 от ЗЧРБ.
 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

XIX. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Получили разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава -
членка на Европейския съюз:
Чл. 33а
 

Срок за подаване: три месеца от влизането на чужденеца на територията на Република България.

 

Срок за разглеждане: Заявлението се разглежда и решава в срок до четири месеца от датата на подаването му. При правна и фактическа сложност или необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен до три месеца
 

Необходими документи:
1. Разрешение за работа в Република България - ако е работник или служител;
2. Документи, че има разрешение за извършване на дейност на свободна практика и разполага с необходимите финансови средства за упражняване на стопанска дейност - ако е самостоятелно заето лице;
3. Удостоверение от учебното заведение, че е приет за обучение за съответната учебната година - ако пребиваването е с цел обучение;
4. Документи относно обстоятелствата по чл. 24, ал. 2

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 

XX. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Членове на семейството на чужденец с дългосрочно пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, получил разрешение за продължително пребиваване в Република България
Чл. 33г от ЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"
 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Редовен документ за задгранично пътуване;
2. Документите по чл. 24, ал. 2 от ЗЧРБ, с изключение на документите за осигурено жилище;
3. Своето разрешение за дългосрочно пребиваване или разрешение запребиваване в другата държава - членка на Европейския съюз;
4. Доказателства, че са пребивавали в качеството си на членове на семейството на дългосрочно пребиваващ чужденец в другата държава - членка на Европейския съюз.

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

XXI. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Членовете на семейството на притежателя на синя карта.
Чл. 33к, ал. 3 от ЗЧРБ
Чл. 48 от ППЗЧРБ
 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"

 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.
 

Необходими документи:
1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни;
2. Удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане;
3. Медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 от ЗЧРБ;
4. Доказателство за осигурено жилище;
5. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. Доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по- малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване.

 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.
 

XXII. Правно основание в ЗЧРБ и ППЗЧРБ:
Членове на семейството на чужденец, на когото при условията и по
реда на Закона за убежището и бежанците е:
1. предоставено убежище или статут на бежанец;
2. предоставен хуманитарен статут;
3. предоставена временна закрила.
Чл. 25б от ЗЧРБ
Чл. 33 от ППЗЧРБ

 

Срок за подаване: 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване или срока на издадената виза вид "D"
 

Срок за разглеждане: до 14 дни от датата на подаване. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

 

Необходими документи:
1. Документ за платена държавна такса;
2. Копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката, личните данни, входната виза и печата за последното влизане в страната;
3. Заверено копие от разрешение за събиране на семейството, издадено от председателя на Държавната агенция за бежанците.
 

Такси: за исканата услуга - 10 лв.
при предоставяне - до 6 месеца - 200 лв.
                                  до 1 година - 500 лв.

 

 

  

Такса за издаване на български лични документи, издавани на пребиваващи в Р. България чужденци
1. Обикновена поръчка - 45 лв.
2. Бърза поръчка - 90 лв.
3. Експресна поръчка - 225 лв.

 

 

 

 

 

 

СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА
/Правно основание в чл. 12, ал. 1 от ППЗЧРБ/

 

Първоначална процедура
1. Подаване на заявление от чужденеца с разрешен статут на пребиваване в Р. България, комплектовано с изискваните документи по чл. 12, ал. 1 т. 1-7 от ППЗЧРБ:
1.1. копие на редовен документ за задгранично пътуване на члена на семейството със срок на валидност не по-малко от 6 месеца, считано от датата на подаване на заявлението със страниците на снимката и личните данни;
1.2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
1.3. доказателства за осигурено жилище;
1.4. доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка за членовете на семейството, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
1.5. свидетелство за съдимост на члена на семейството, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението;
1.6. удостоверение за граждански брак или удостоверение за раждане;
1.7. документи относно обстоятелствата за издръжка на членовете на семейството и необходимостта от полагане на лични грижи поради здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 от ЗЧРБ.

2. Такса - 10 лв. при подаване на заявлението.
3. Отправяне на писмена покана до лицето по т. 1 на домашния му адрес за интервю и доокомплектоване на заявлението с липсващите документи.
4. Провеждане на интервю в служебно помещение.
5. Уведомяване на дирекция "Консулски отношения" - МВнР за взетото решение за събиране на семейството - в срок до 1 месец, съгласно изискването на чл. 12, ал. 5 от ППЗЧРБ.
6. Уведомяване - писмено на гише, на лицето по т. 1 за взетото решение за събиране на семейството по реда на АПК.

 

Последваща процедура след влизане на чужденеца - член на семейството в Р. България с виза тип "D"
1. Прилагане на ново заявление /Приложение № 3 от ППЗЧРБ/ от чужденеца, присъединяващ се към чужденеца с разрешен статут в Република България - без такса, с прилагане на следните документи:
- копие от националния паспорт;
- медицинска застраховка.
2. Провеждане на интервю с двамата чужденци в случай, че са съпрузи за установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 от ЗЧРБ /брак, сключен с цел заобикаляне нормите на режима за пребиваване/.
3. Определяне на срока на разрешеното пребиваване на чужденеца - член на семейството, при липса на основания за отнемане на предоставения статут - в срок до 3 дни.
4. Заплащане на държавна такса по Тарифа № 4 за предоставения срок на пребиваване.

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за краткосрочни пътувания на чужденци в Република България се подава от:

● физическо лице - за частно посещение;
● физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон (ТЗ) - за бизнес пътуване;
● юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ) - за бизнес пътуване;
● представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) - за бизнес пътуване

 

● ● ●

Поканата-декларация, изготвена от физическо лице за частно посещение на чужденец в Република България, се изготвя по образец съгласно приложение № 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (НУРИВОВР), заверена от нотариус и от органите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - декларация за имотно състояние на канещото лице;
 - удостоверение за доходи, издадено от местоработата на канещото лице (за последните 12 месеца) или копие от данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година, с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

 

● ● ●

Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по ТЗ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 4, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - удостоверение за актуално състояние на юридическото / физическото лице, издадено от Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър (срок на валидност до 3 месеца);
 - копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

● ● ●

Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНСЦ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 5, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);
 - копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице.

 

● ● ●

Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от ЗНИ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 6, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валид-ност до 3 месеца);
 - копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

 

● ● ●

Поканите-декларации се заверяват до 7 (седем) работни дни.

 

● ● ●

Поканите-декларации се попълват в 2 екземпляра и се подават и получават лично от канещото лице.

● ● ●

За заверка на поканите-декларации се заплаща такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ - ОБРАЗЕЦ (Приложение 3)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ - ОБРАЗЕЦ (Приложение 2)

МОЛБА - ОБРАЗЕЦ

ЗАЯЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВО - ОБРАЗЕЦ