МВР

СДВР

 


Контрол на общоопасни средства

Харта на клиента

Приложение към харта на клиента по линия КОС


Приемно време за граждани - Всеки ден от 08:30 ч. до 17:30 ч., с прекъсвания за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните меркиОписание на услугите по КОС, съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл. 16 от Наредбата за административно обслужване


Description of the services related to the control of hazardous materials pursuant to the requirements of Annex 3 to Article 16 of the Regulation on Administrative Services

 

 

КОНТРОЛ НА ОБЩООПАСНИ СРЕДСТВА

І. ПРИДОБИВАНЕ НА КЪСО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ЗА САМООХРАНА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1. Заявление до началника  на РУ на МВР по постоянен адрес, в което се посочва:   начин на придобиване; име и адрес на наследодателя или прехвърлителя; основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна; вида и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

2. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

5. копие на диплома за завършено най-малко основно образование. 

6. документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;

7. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства. Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата. Лицата, получили разрешение със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, осигуряват денонощна въоръжена физическа охрана на обектите или СОТ.

8. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 от ЗОБВВПИ маркировка, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г. ;

9. копие на лична карта;

10. документ за платена такса в размер, определен с тарифа 4 по чл. 12.

 

ІІ. ПРИДОБИВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ЗА ЛОВНИ ЦЕЛИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1. Заявление до началника  на РУ на МВР по постоянен адрес, в което се посочва:   начин на придобиване; име и адрес на наследодателя или прехвърлителя; основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна; вида и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

2. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3.  официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

5.  копие на диплом за завършено най-малко основно образование. 

6. документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;

7. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства. Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.

8. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 от ЗОБВВПИ маркировка, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г. ;

9. заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език.

10. при ловно нарезно - удостоверение за подборно ловуване.

11. копие на лична карта;

12. документ за платена такса в размер, определен с тарифа 4 по чл. 12.

 

ІІІ. ПРИДОБИВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ЗА СПОРТНИ ЦЕЛИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1. Заявление до началника  на РУ на МВР по постоянен адрес, в което се посочва:   начин на придобиване; име и адрес на наследодателя или прехвърлителя; основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна; вида и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

2. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

5. копие на диплома за завършено най-малко основно образование. 

6. документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;

7. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства. Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.

8. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 от ЗОБВВПИ маркировка, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г. ;

9. документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език.

10. тренировъчен план за необходимото количество боеприпаси.

11. копие на лична карта;

12. документ за платена такса в размер, определен с тарифа 4 по чл. 12.

 

ІV. ПРИДОБИВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ ЗА КОЛЕКЦИОНИРАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1. Заявление до началника  на РУ на МВР по постоянен адрес, в което се посочва: начин на придобиване; име и адрес на наследодателя или прехвърлителя; основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна; вида и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

2. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

5. копие на диплома за завършено най-малко основно образование. 

6. документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;

7. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства. Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.

8. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 от ЗОБВВПИ маркировка, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г. ;

11. копие на лична карта;

12. документ за платена такса в размер, определен с тарифа 4 по чл. 12.

 

V. ПРИДОБИВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ТЪРГОВЦИ ПО РЕДА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Заявление до началника  на РУ на МВР по адрес на съхранение, в което се посочва:   начин на придобиване; име и адрес на наследодателя или прехвърлителя; основателна причина за издаване на разрешението в случаите на закупуване, дарение и замяна; вида и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

2. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;

3. за управителя/управителите или членовете на управителните им органи:

- свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

- официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

- копие на диплома за завършено най-малко основно образование. 

- копие на лична карта;

4. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства. Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата. Лицата, получили разрешение със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, осигуряват денонощна въоръжена физическа охрана на обектите или СОТ.

5. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 от ЗОБВВПИ маркировка, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г. ;

6. документ за платена такса в размер, определен с тарифа 4 по чл. 12.

Лицата притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за които имат издадени разрешения за съхранение и/или носене и употреба и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване. Лицата представят заявление до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянен адрес, към което прилагат копие от съответните разрешения, идентификационни данни за огнестрелното оръжие и боеприпасите за него и документ за платена такса в размер, определен с тарифа 4 по чл. 12.

 

VІ. СЪХРАНЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1. заявление до началника на РУ на МВР по адрес на съхранение;

2. копие на фактурата за придобиване на оръжието /при закупуване от юридическо лице/;

3. копие на разрешението за придобиване с попълнен контролен талон;

4. документ за платена такса в размер, определен с тарифа 4 по чл. 12.

 

VІІ. СЪХРАНЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1. заявление до началника на РУ на МВР по адрес на съхранение;

2. копие на фактурата за придобиване на оръжието /при закупуване от юридическо лице/;

3. копие на разрешението за придобиване с попълнен контролен талон;

4. документ за платена такса в размер, определен с тарифа 4 по чл. 12.

Лицата, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, представят и следните документи:

1. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

2. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;

3. паспорт на склада за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;

4. копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето, се представя копие от  удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност, или копие от договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ.

Лицата, получили разрешение за придобиване и съхранение на огнестрелни оръжия за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви са длъжни в 14-дневен срок да ги предоставят на лица регистрирани като търговци с разрешения за производство за оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение.

Лицата, получили разрешение за придобиване и съхранение на огнестрелни оръжия за колекциониране са длъжни в 14-дневен срок да ги предоставят на лица регистрирани като търговци с разрешения за ремонтна дейности за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение.

 

VІІІ. НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1. заявление до началника на РУ на МВР по адрес на съхранение;

2. копие на фактурата за придобиване на оръжието /при закупуване от юридическо лице/;

3. копие на разрешението за придобиване с попълнен контролен талон;

4. документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов – за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта – за спортни цели;

5. удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново. За получаване на удостоверението лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба, предоставя за извършване на технически преглед притежаваното от него оръжие на лица получили разрешение за ремонтни дейности.

6. документ за платена такса в размер, определен с тарифа 4 по чл. 12.

Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет и револвер), с изключение на огнестрелните оръжия за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви и за колекциониране, ги предоставят за прострелване в срок до седем дни от датата на придобиване.

 

ІХ. НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1. заявление от управителя до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение;

2. копие от документите за самоличност на служителите или членовете;

3. копие от договор за трудово или гражданско правоотношение на служителите или документ, удостоверяващ членство в съответната организация;

4. копие от разрешението за придобиване и съхранение;

5. за всеки служител или член и за всяко огнестрелно оръжие:

- документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

- документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов – за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта – за спортни цели;

- свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

- официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

- копие на диплома за завършено най-малко основно образование. 

- удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново. За получаване на удостоверението лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба, предоставя за извършване на технически преглед притежаваното от него оръжие на лица получили разрешение за ремонтни дейности.

 

НЕОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, да уведомят писмено началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.  

Когато лицата са придобили неогнестрелно оръжие в друга държава членка, те са длъжни в 4-месечен срок след придобиването да уведомят началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице

Когато физическо лице внася и/или изнася притежавано от него неогнестрелно оръжие и боеприпаси за него, е длъжно да го декларира на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП).

Началникът на съответното РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление.

 

банкова сметка на СДВР: BG97BNBG96613100157001

 

 

ТЕЛЕФОНИ НА КОС:

 

СДВР

Началник                                                               - 9820808

Инспектори                                                            - 9820113, 9820095, 9820234, 9820092

 

01 РУ                                                                     - 9827132, 9827154

02 РУ                                                                     - 9820783, 9826202

03 РУ                                                                     - 9821276, 9821188

04 РУ                                                                     - 9823885, 9823478

05 РУ                                                                     - 9827037, 9825061

06 РУ                                                                     - 9821747

07 РУ                                                                     - 9825177, 9825178

08 РУ                                                                     - 9827316, 9825315

09 РУ                                                                     - 9825603, 9825604